22.12.2020/H1094

Medborgarskapsärende - Tillförlitligt utredd identitet - Helhetsbedömning - Namnändring - Identitet

Migrationsverket hade avslagit A:s ansökan om medborgarskap för att A:s identitet inte hade kunnat utredas på ett tillförlitligt sätt. Det nekande beslutet grundade sig på en helhetsbedömning där bland annat den namnändring A hade gjort i Finland och som hade antecknats i befolkningsdatasystemet hade beaktats. Migrationsverket hade i helhetsbedömningen bland annat ansett att A hade uppgett motstridiga namnuppgifter genom att byta sitt för- och efternamn i befolkningsdatasystemet. Enligt Migrationsverket var det inte fråga om små ändringar och korrigering av namnen, utan namnbyte. Enligt förvaltningsdomstolen hade Migrationsverket, trots att ändringssökanden fram tills namnändringen hade uppträtt med samma personuppgifter i Finland och trots att ändringssökanden kunde anses ha på ett trovärdigt sätt redogjort för orsakerna till namnändringen, i sin helhetsbedömning kunnat anse att ändringssökandens identitet inte hade utretts på ett tillförlitligt sätt enligt 6 § i medborgarskapslagen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att A hade ändrat sitt för- och efternamn med en ansökan enligt namnlagen (694/1985) till vederbörande finska myndighet. Namnändringarna hade godkänts och antecknats i befolkningsdatasystemet. A hade motiverat ändringarna med de praktiska problem hens för- och efternamn orsakade. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att en namnändring som gjorts i Finland och som inte kunde anses innebära ett byte av identiteten, inte hade betydelse i bedömningen av om A:s identitet hade utretts på ett tillförlitligt sätt enligt 6 § 1 mom. i medborgarskapslagen.

Efter en bedömning av namnändringen och de övriga aspekterna som beaktats i Migrationsverkets och förvaltningsdomstolens beslut ansåg högsta förvaltningsdomstolen att ansökan inte kunde avslås på den grunden att sökandens identitet inte var tillförlitligt utredd.

Medborgarskapslagen 6 § 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Petri Helander, Toomas Kotkas och Antti Pekkala. Föredragande Vilma Vanhamäki.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.