29.10.2020/H575

Återkrav av utkomststöd - Ansökan hos förvaltningsdomstolen - Förvaltningstvistemål - Besvärstillstånd - Grunder för beviljande av besvärstillstånd

Folkpensionsanstalten ansökte hos förvaltningsdomstolen om återkrav av beviljat utkomststöd enligt 22 § 1 mom. i lagen om utkomststöd. Förvaltningsdomstolen ålade i sitt beslut mottagaren av utkomststödet att till Folkpensionsanstalten återbetala det ansökta beloppet på de villkor som närmare framgår ur beslutet.

Enligt 107 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden får ett beslut som en regional förvaltningsdomstol har fattat i ett förvaltningsprocessuellt ärende överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Enligt 111 § 1 mom. i samma lag ska besvärstillstånd beviljas om 1) det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är viktigt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen, 2) det finns särskilda skäl för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet på grund av att det i ärendet skett ett uppenbart fel, eller 3) det finns något annat vägande skäl för att bevilja besvärstillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen avslog den i ärendet gjorda ansökan om besvärstillstånd.

Lagen om utkomststöd 22 § 1 mom.

lagen om rättegång i förvaltningsärenden 107 § 1 mom. och 111 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts justitieråden Eija Siitari, Outi Suviranta, Janne Aer, Toomas Kotkas och Antti Pekkala. Föredragande Marja-Liisa Judström.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.