15.10.2020/H445

Kommunalärende - Val av kommundirektör - Jäv - Allmän jävsgrund - Förmansjäv

A hade verkat som vikarierande kommunsekreterare. Förvaltningsdomstolen ansåg att tilltron till A:s opartiskhet hade äventyrats på det sätt som avses i 28 § 1 mom. 7 punkten i förvaltningslagen i ett ärende som gällde val av kommundirektör eftersom A, som deltagit i ärendets beredning och behandling i kommunstyrelsen under sitt vikariat, hade varit direkt underordnad den tillfälliga kommundirektören B. B hade sökt tjänsten som kommundirektör. B hade även utnämnt A till det ifrågavarande tidsbundna tjänsteförhållandet. Förvaltningsdomstolen hade ytterligare beaktat att det var fråga om ett för B viktigt ärende.

Så kallat förmansjäv (tjänstehierarkiskt jäv) är inte en explicit jävsgrund enligt förvaltningslagen utan det avgörs utgående från de allmänna jävsgrunderna enligt 28 § 1 mom. 7 punkten i förvaltningslagen. Förvaltningsdomstolen konstaterade i sina beslutsskäl bland annat att inställningen till förmansjäv har varit återhållsam. Högsta förvaltningsdomstolen poängterade att en kommunal tjänsteinnehavare ska anses självständig och oberoende i sin tjänsteutövning. Därför anses en tjänsteinnehavares opartiskhet inte äventyras på den grunden att tjänsteinnehavarens förman är jävig i ärendet. Enbart ett förhållande som överordnad och underordnad innebär i allmänhet inte jäv för den tjänsteman som behandlar ärendet. Jäv som grundar sig på de allmänna jävsgrunderna ska bedömas från fall till fall med beaktande också av den utredning som inlämnats om de faktiska omständigheterna i ärendet.

A hade enligt den utredning som inlämnats till förvaltningsdomstolen varit förvaltningssekreterare i Y kommun och i detta uppdrag även vikarierat kommunsekreteraren. Valet av kommundirektör hade tidigare beretts av kommunsekreterare C, som blivit på årssemester 19.3.2018 och efter det gått i pension 1.6.2018. Den tillfälliga kommundirektören B hade utnämnt A till vikarierande kommunsekreterare för tiden 19.3.-23.3.2018 och 27.3. - 6.5.2018. A hade under denna tid fortsatt beredningen av ärendet och föredragit ärendet för kommunstyrelsen. A hade själv blivit på årssemester 7.5.2018 och gått i pension 1.8.2018.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att förvaltningsdomstolens bedömning om A:s jäv hade grundat sig på A:s formella ställning som underordnad och det faktum att B som tillfällig kommundirektör hade utnämnt A till korta tidsbundna tjänsteförhållanden som vikarierande kommunsekreterare. A hade i sin utredning till förvaltningsdomstolen konstaterat att förhållandet mellan A och den tillfälliga kommundirektören B under den korta tid ärendet bereddes, varit uteslutande professionellt. Det framgick inte heller i övrigt ur utredningen att A skulle ha varit underställd B:s styrning och tillsyn i det ärende som gällde kommundirektörsvalet. Med ytterligare beaktande av att A själv hade blivit på årssemester och därefter gått i pension strax efter ärendets beredning och föredragning, kunde A inte anses ha haft intresse eller behov att i beredningen och föredragningen favorisera B.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det inte under ovan beskrivna omständigheter förelåg någon sådan bindning mellan A och B att tilltron till A:s opartiskhet skulle ha äventyrats enligt 28 § 1 mom. 7 punkten i förvaltningslagen. A var därför inte jävig att bereda och för kommunstyrelsen föredra ärendet gällande val av kommundirektör.

Kommunlagen 97 § 2 mom.

Förvaltningslagen 27 § 1 mom. och 28 § 1 mom. 7 punkten

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Outi Suviranta, Petri Helander, Toomas Kotkas och Antti Pekkala. Föredragande Katja Rytilahti.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.