Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2020

Resultatsidor

1-20 21-40 41-47

29.12.2020/H1122
Utkomststöd - Inkomster och utgifter som ska beaktas vid beviljande av grundläggande utkomststöd - Fackförbunds medlemsavgift - Inkomster som motsvarar av arbetet förorsakade utgifter - Arbetsmarknadsstöd - Socialförmåner
23.12.2020/4411
Miljöskyddslagen - Miljötillstånd - Flygplats - Besittning av verksamhetsområdet - Upphörande av arrenderätt - Ny verksamhet - Ny tillståndsansökan - Samfälld effekt - Meddela förbud av verksamheten
22.12.2020/H1094
Medborgarskapsärende - Tillförlitligt utredd identitet - Helhetsbedömning - Namnändring - Identitet
21.12.2020/H1071
Barnskydd - Omhändertagande - Placering i vård utom hemmet - Ändring av platsen för vård utom hemmet - Barnskyddsmyndigheternas anmälningsskyldighet - Fel i förfarandet - Av myndighet anförda besvär - Behov av rättsskydd
14.12.2020/H987
Återkalla ansökan om besvärstillstånd - Återkallande av återkallelse - Besvärstid
10.12.2020/4339
Förvaltningstvistemål - Kostnader för eftervård inom barnskyddet - Kostnadstvist mellan kommuner - Samarbete mellan kommuner - Skrivningarna i klientplanen för eftervården
20.11.2020/4250
Mervärdesskatt - Avdragsrätt - Begränsningar av avdragsrätten - Personbil - Paketbil - Fordon som används i dejourverksamhet - Bruk för privat körande
6.11.2020/4195
Klientavgifter inom social- och hälsovården - Kommunal avgift - Hemservice - Inkomster som ska beaktas - Stipendier som betalas på grund av studier - Stipendium som beviljats för doktorsavhandling
4.11.2020/4186
Barnskydd - Placering inom närståendenätverk - Vårdararvodets belopp - Barnets vårdtyngd
2.11.2020/4176
Lagen om grundläggande utbildning - Fri transport till förskoleundervisning - Resa i en riktning - Kompletterande småbarnspedagogik
29.10.2020/H575
Återkrav av utkomststöd - Ansökan hos förvaltningsdomstolen - Förvaltningstvistemål - Besvärstillstånd - Grunder för beviljande av besvärstillstånd
15.10.2020/H445
Kommunalärende - Val av kommundirektör - Jäv - Allmän jävsgrund - Förmansjäv
18.9.2020/3692
Intressebevakning i förmyndarverksamheten - Fastställelse av en intressebevakningsfullmakt - Betydelse av att fullmaktsgivaren motsätter sig
16.9.2020/3670
Förskottsuppbörd - Förskottsinnehållning - Lön - Debitering enligt beräkning - Arbetstagares slutgiltiga beskattning - Kravet på motsvarighet
16.9.2020/3669
Handikappservice - Ändringsarbeten i bostaden - Smart lås till ytterdörr - Barn - ADHD
13.8.2020/3394
Miljötillstånd - Djurstall - Svinhus - Utbyggnad - Jämförbar med ny verksamhet - Förutsättningarna för beviljande av miljötillstånd - Lukt - Oskäligt besvär - Avstånd till närmaste objekt som kan störas
12.8.2020/3383
Extraordinärt ändringssökande - Ansökan om återbrytande - Privatperson som sökande - Förpliktelse att anlita biträde - Avvisande av ansökan
20.7.2020/3233
Medborgarskap - Bevis på språkkunskaper - Examen över yrkesinriktad vuxenutbildning - Examensspråk - Migrationsverkets behörighet
8.7.2020/3033
Upplösande av tjänsteförhållande under prövotid - Regionförvaltningsverket - Behörighet att fatta beslut i ärendet - Överdirektör - Hinder för överdirektören - Förordnande som överdirektören gett sin vikarie
1.7.2020/2846
Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården - Rätt att använda yrkesbeteckningen - Utbildning som genomgåtts i Finland eller inom EU- eller EES-området - Psykoterapeut
Resultatsidor

1-20 21-40 41-47

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.