Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2018

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-62

28.12.2018/6224
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Reducerad skattesats - Bok - Periodisk publikation - Korsordspublikation - Principen om neutralitet i beskattningen
21.12.2018/6061
Utlänningsärende - Familjeåterförening - Försörjningsförutsättning - Avvikelse från försörjningsförutsättningen - Anknytningsperson som fått internationellt skydd - Familj som bildats efter ankomsten till Finland - Exceptionellt vägande skäl - Utlänningslagen 114 § 3 mom. - Helhetsbedömning - Äventyrande av allmän ordning och säkerhet
19.12.2018/6016
Utlänningsärende - Internationellt skydd - Rättshjälp - Muntlig förhandling - Särskilt skäl att höja fast arvode
19.12.2018/5980
Kommunal tjänsteinnehavare - Lärare - Anställning i tjänsteförhållande för viss tid - Objektiv grund för tidpunkten då tjänsteförhållandet upphör - Sommaravbrott i undervisningen - Principen om icke-diskriminering av visstidsanställda
27.11.2018/5590
Kommunalärende - Fullmäktiges beslut - Val av ledamöter till organ - Bestämmelse i förvaltningsstadgan - Företräde för fullmäktigeledamöter och ersättare i fullmäktige vid val av ledamöter
23.11.2018/5533
Statstjänsteman - Åläggande för utredning av hälsotillstånd - Besluts överklagbarhet
23.11.2018/5502
Kommunal tjänsteinnehavare - Förflyttning av tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande - Beslutets omedelbara verkställighet - Uppsägning av tjänsteförhållande under överklagande av det tidigare beslutet - Olika beslut - Sakligt sammanhang - Prövning i domstol av beslutets lagenlighet
21.11.2018/5397
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skattepliktigheten för försäljning - Hälso- och sjukvårdstjänst - Tandläkare - Vara som sedvanligt ingår i vården - Bettskena
19.11.2018/5331
Utkomststöd - Beslut att inte bevilja utkomststöd - Klientens död - Övertagande av talan - Dödsboets besvärsrätt
15.11.2018/5260
Miljötillstånd - Åland - Besvärstillstånd - Rikets behörighet i fråga om rättskipning
7.11.2018/5169
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd på grund av familjeband - Försörjningsförutsättning - Föräldradagpenning
2.11.2018/5060
Makars inbördes avtal om underhållsbidrag - Fastställande av avtal - Socialvård - Förvaltningsbesvär - Behov av besvärstillstånd
2.11.2018/5055
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeåterförening - Försörjningsförutsättning - Ny inkomstkälla
1.11.2018/5054
Ansökningsärende gällande rättshjälp - Extraordinärt rättsmedel - Återbrytande - Biträdets arvode - Sänkt arvode - Ärende som gäller internationellt skydd
1.11.2018/5044
Finansministeriets beslut - Kommun som har exceptionella svårigheter inom förvaltningen - Inledande av utredningsförfarande - Tillsättande av utredningsgrupp - Besluts överklagbarhet
11.10.2018/4629
Utlänningsärende - Avvisning - Skyddspolisens utlåtande - Äventyrande av den nationella säkerheten - Muntlig förhandling - Parts begäran om muntlig förhandling - Skydd för familjeliv
10.10.2018/4574
Rättshjälp - Begäran om avgörande - Utlänningsärende - Internationellt skydd - Biträdets åtgärder under ärendets behandling i Migrationsverket - Annat än domstolsärende - Utomprocessuellt ärende - Fatalietid - Lämnande utan prövning - Rättegångsbiträdets arvode
3.10.2018/4481
Barns och ung persons rätt till eftervård - Avslutande av omhändertagande - Tillfällig placering i hemmet före omhändertagandet avslutas - Tidpunkt då rätten till eftervård börjar
17.9.2018/4218
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Annan anhörig - Anknytningsperson som fått internationellt skydd - Asyl - Försörjningsförutsättning - Övergångsstadgande
13.9.2018/4158
Kommunal tjänsteinnehavare - Behörighet - Byggnadsinspektör - Lagstadgade behörighetsvillkor - Av kommunen bestämda särskilda behörighetsvillkor - Övergångsbestämmelse
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-62

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.