Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2014

Resultatsidor

1-20 21-33

23.12.2014/4055
Mervärdesskatt - Rättelse av avdrag - Förskottsbetalning - Köp som inte fullföljs - Bankgaranti
19.12.2014/4025
Delgivning med myndighet - Förvaltningsdomstolens beslut - Anteckning av dag när besvären anlänt - Fatalj - Försenad ansökan om ändring - Avvisande av besvär - God förvaltning - Felparkeringsavgift
19.12.2014/4022
Utkomststöd - Stödansvarig kommun - Långvarig institutionsvård - Hemmommun - Val av hemkommun
19.12.2014/3981
Besvärstid - Delgivning med myndighet - Kommuns besvärstid - Användning av mottagningsbevis - Tidpunkt från vilken besvärstiden börjar löpa - Försenade besvär - Avvisande av besvär
25.11.2014/3691
Överlåtelseskatt - Ömsesidigt pensionsförsäkringsbolag - Garantikapital - Garantiandel - Inlösen
27.10.2014/3297
Rättshjälp - Självriskandel - Tolknings- och översättningskostnader
17.10.2014/3167
Beskattning av personlig inkomst - Skattefri överlåtelsevinst - Generationsväxling - Gårdsbruk - Mottagare - Aktiebolag
2.10.2014/2934
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Hälso- och sjukvård - Konsultations- och handledningstjänster - Tjänster som hänför sig till behandlingen av en patient - Psykologi - Psykoterapeut
1.10.2014/2926
Markanvändning och byggande - Ansökan om undantag - Ändring av användningsändamålet för fritidshus - Kommunal myndighets råd i byggskedet - Skydd för berättigade förväntningar
11.9.2014/2700
Utkomststöd - Domarjäv - Ledamot av stadsfullmäktige - Ledamot av kommunal nämnd - Föredragande - Förvaltningsrättsekreterare
5.9.2014/2613
Grundläggande utbildning - Skolskjuts - Fri transport - Tillräckligt understöd för transport eller ledsagande
27.8.2014/2521
Markanvändning och byggande - Bygglov - Förlängd giltighetstid för bygglov - Besvärstid - Delgivning - Anslag
11.8.2014/2357
Offentlig upphandling - Upphandlingsrättelse - Två anbudsgivares separata yrkanden om upphandlingsrättelse - Separata beslut om att bifalla yrkanden om rättelse - Den upphandlande enhetens felaktiga förfarande - Gemensam handläggning - Avbrytande av upphandlingsförfarandet - Bristfällig motivering till att bifalla yrkande om upphandlingsrättelse och avbryta upphandlingsförfarande
27.6.2014/2072
Barnskydd - Begränsning av kontakterna - Förlängning av beslut om begränsning - Behörighet
26.6.2014/2067
Statsunderstöd - Återkrav - Mottagare av statsunderstöd - Part - Rätt att föra talan - Kommun - Kontraktuell skadeståndsskyldighet
26.6.2014/2057
Miljötillstånd - Buller - Ströv- och friluftsområde - Riktvärden för bullernivå - Detaljplan - Faktiska förhållanden
26.6.2014/2055
Miljöskyddslag - Förbud mot förorening av grundvatten - Tillsyn - Förvaltningstvång - Föreskrifter för att förhindra förorening - Iakttagande av bestämmelser i lag - Grundvattenområde - Spridning av slamgödsel
16.5.2014/1615
Vattentjänster - Anslutningsskyldighet - Befrielse från anslutningsskyldighet - Förutsättningarna för befrielse - Ansökan om befrielse som gäller viss tid
15.5.2014/1585
Medborgarskapsärende - Identitet - Utredd identitet - I befolkningsdatasystemet antecknad identitet - Ändring som är ringa - Rättelse av födelsetid i befolkningsdatasystemet - Löpande tidsfrist
9.5.2014/1541
Källskatt - Debitering - Kvarskatteränta
Resultatsidor

1-20 21-33

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.