Bruksanvisningar

1. Om FINLEX

FINLEX - Statens författningsdata bildades år 1997. FINLEX är en gratis Internettjänst som är öppen för alla och som innehåller lagstiftning, statsfördrag, myndighetsnormer och rättspraxis. FIN-LEX är i allmänt bruk i Internetadressen http://www.finlex.fi/. Numera består FINLEX av över trettio databaser. Tjänsten omfattar följande helheter: lagstiftning, rättspraxis, regeringspropositioner, myndighetsnormer och statsfördrag.

2. Lagstiftning

Sökning i lagstiftning

Lagstiftningshelheten i FINLEX består av två delar: referensdatabasen SMUR och databaser med författningstexter (Uppdaterad lagstiftning och ursprungliga författningar). Referensdatabasen omfattar grundläggande information om mer än 46 000 författningar: författningsrubriken (titeln), författningsnumret, uppgifter om författningar som upphävts, information om ändringar i författningen och länkar till ändringstexterna. En sökning kan utföras antingen i författningsrubrikerna i referensdatabasen eller i författningstexterna.

Referensdatabasen (författningsändringsregistret) och databasen med författningstexter är två separata databaser. Söker du information om ändringar i och giltigheten av en lag eller förordning, lönar det sig för dig att söka i referensdatabasen.

Söker du information om innehållet av författningstexter, det är fråga om fritextsökning i författningstexter. Sökningen gäller alla författningstexter i databasen, dvs. tiotusentals sidor text. Söktermerna måste kapas av med en asterisk (*).

Uppdaterad lagstiftning

Snabbsökningen gäller författningstexten, sökning t.ex. med studiestö* och återkr* Trunkeringstecknet är . Sökorden kan kombineras med ordet ”och”, alternativa sökord med ”eller”, t.ex. sambo* eller make*

Avancerad sökning:

Textsökning:

Flera sökord åtskiljs med mellanslag, trunkering med * före eller efter sökord är möjlig. Utan ordsökvillkoret kan inte användas ensamt, utan det måste kombineras med andra sökvillkor.

Ursprungliga författningar

Snabbsökning
Sökningen gäller den ursprungliga författningstexten, sökning t.ex. med skuldsaner* och betalningspro* Sökorden kan kombineras med ordet ”och”, alternativa sökorden med ”eller”, t.ex. t.ex. sambo* eller make*. Trunkeringstecknet är *.

Författningsändringsregister

Snabbsökningen gäller referensuppgifter, t.ex. namn och nummer. Sökning med namnet t.ex. språkl* Sökning med numret t.ex. 21/2004. Trunkeringstecknet är *.

Elektronisk författningssamling

Den elektroniska författningssamlingen innehåller de nyaste författningarna med samma layout som i det tryckta häftet. Ett häfte innehåller flera författningar. I registret finns alla författningar fr.o.m. 1998 i pdf-form.

Författningsöversättningar (på finska)

Databasen för författningsöversättningar innehåller ett register över finska författningar som över-satts till främmande språk och cirka 300 författningsöversättningar. Sökning med namnet t.ex. språkl* Sökning med numret t.ex. 13/2003. Trunkeringstecknet är *.

3. Rättspraxis

Högsta domstolen - HD-prejudikat på finska

Den svenskspråkiga databasen omfattar rubriker på alla domar som publicerats från och med 1980. Har en dom ursprungligen meddelats på svenska innehåller databasen hela utslagsredogörelsen, och domen i dess helhet finns inte på finska. Från den svenskspråkiga rubriken finns en länk till den finskspråkiga domen.

Sökning i texterna: Varje ord och teckensträng i ett utslag kan utnyttjas. Sökningen kan du precisera genom att använda och mellan de ord du använder eller så kan du utvidga sökningen genom att använda eller. Ord kapas av med en asterisk (*).

Sökningen gäller texten i rättsfallet. Sökning ur texten t.ex. pensio* och utmätn*. I sökningen med årsboksnumret t.ex. KKO:2004:30 och domar som har meddelats före 1987 t.ex. KKO:1983-II-50. Trunkeringstecknet är *.

Högsta domstolen - Andra domar än prejudikat

Snabbsökning
Sökningen gäller andra domar än prejudikat. Sökning ur referenstexten t.ex. skuldsaner*. Sökning med diarienumret t.ex. S2003/577. Trunkeringstecknet är *.

Högsta domstolen - Besvärstillståndsregistret

Snabbsökning
Sökningen gäller meddelade besvärstillstånd. Sökning med besvärstillståndets nummer (t.ex. 2004-73) eller sökord, t.ex. skadest*. Trunkeringstecknet är *.

Högsta förvaltningsdomstolen (på finska)

Snabbsökning
Sökningen gäller texten i rättsfallet. Sökning ur texten t.ex. hemfri* och rättigh*. Sökning med årsboksnumret t.ex. KHO:2002:23. Domar som har meddelats 1987-1996 t.ex. KKO:1983-II-50. Trunkeringstecknet är *.

Hovrätter

Hovrätternas databas innehåller rättsfall som behandlats i hovrätter från och med 1964. Från och med juni 2004 finns även långa avgörandetexter med. Det finns cirka tio avgöranden på svenska.

Snabbsökning
Sökningen gäller texten i rättsfallet. Sökning ur texten t.ex. dom* och opartisk*. Sökning med numret på rättsfallet t.ex. I-SHO:2004:2. Trunkeringstecknet är *.

Förvaltningsdomstolar

Förvaltningsdomstolarnas databas innehåller (på finska) sammanfattningar av förvaltningsdomstolarnas och f.d. länsrätternas avgöranden. Det finns cirka tjugo avgöranden på svenska.

Snabbsökning
Sökningen gäller texten i rättsfallet. Sökningen ur texten t.ex. barn* och utlämn*. Trunkeringstecknet är *.

Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolens databas innehåller arbetsdomstolens alla avgöranden och utlåtanden fr.o.m. 1970 på finska. Det finns cirka tio avgöranden på svenska.

Snabbsökning
Sökningen gäller texten i rättsfallet. Sökningen ur texten t.ex. blockad* och strejk*. Sökning med årsboksnumret t.ex. TT:2003-51. Trunkeringstecknet är *.

Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolens databas innehåller marknadsdomstolens avgöranden och utlåtanden. Avgöranden har indelats i tre grupper: 1) Marknadsrättsliga ärenden, 2) Ärenden som gäller konkurrensbegränsningar, 3) Ärenden som gäller offentliga upphandlingar. Databasen innehåller marknadsdomstolens avgörandepraxis fr.o.m.1979.

Snabbsökning
Sökningen gäller texten i avgörandet. Sökningen ur texten t.ex. skol* och byggnad*. Sökning med numret på avgörandet t.ex. MD:62/04. Trunkeringstecknet är *.

Försäkringsdomstolen (på finska)

Snabbsökning
Sökningen gäller texten i avgörandet. Sökning ur texten t.ex. studiestö* och återkr* . Sökning med ämnesord och förkortningar kan göras med nedanstående länken. Trunkeringstecknet är *.

Europadatabaser (på finska)

Snabbsökning
Sökning ur texten t.ex. jämställd* och diskri*. Sökning med ämnesord t.ex. diskriminering, sökning med numret på rättsfallet t.ex. EIT:A-322 eller EG-domstolen C-193/92. Trunkeringstecknet är *.

Rättspraxis i litteraturen

Samlingen innehåller hänvisningar i finländsk rättslitteratur till finska och europeiska domstolsavgöranden fr.o.m. 1926. Det finns hänvisningar till över 110 000 rättsfall.

Snabbsökning
Sökningen gäller rättsfallen, t.ex. EG-domstolen och signumet 1993:415, eller Högsta domstolen och signumet (året) 2003, eller publikationer, t.ex. författare Saarenp*.

4. Myndigheter

Myndighetsnormer

Snabbsökning
Sökningen gäller rubriker i normerna. Sökning t.ex. studiestö*. Det finns en separat, närmare sök-ning. Trunkeringstecknet är *.

Avgörande om kollektivavtal

Helheten för kollektivavtalen innehåller besluten av nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan samt de allmänt bindande kollektivavtalen. Nämnden bekräftar med sitt beslut om ett riksomfattande kollektivavtal är allmänt bindande.

Snabbsökning
Sökningen gäller besluten om kollektivavtal. Sökning t.ex. apotek*.

Justitiekanslern i statsrådet (på finska)

Snabbsökning
Sökningen gäller texten i avgörandet. Sökning ur texten t.ex. demonstrat* och polis*. Det finns en separat, närmare sökning. Trunkeringstecknet är *.

Datasekretessnämnden (på finska)

Snabbsökning
Sökningen gäller texten i avgörandet. Sökning ur texten t.ex. personnum* och lämna*.Trunkeringstecknet är *.

5. Fördrag

Statsfördrag (på finska)

Delen innehåller fördrag som Finland har ingått med främmande stater och internationella organisationer samt ett omfattande register med fördragens ändringsuppgifter. I den elektroniska fördragsse-rien har fördragen samma layout som de tryckta versionerna.

Snabbsökning
Snabbsökningen ur texten gäller fördragstexten, sökningen med numret gäller referensuppgifter. Trunkeringstecknet är . Sökning ur texten t.ex. flygtraf och säkerhe*, sökning med numret t.ex. 5/2004.

Uppdaterade skatteavtal

Databasen innehåller både finsk- och svenskspråkiga versioner av sådana inkomstskatteavtal som Finland ingått och som till omfattningen motsvarar OECD:s modellskatteavtal. Om avtalet inte har ingåtts på finska eller på svenska, innehåller databasen en översättning. Om avtalet har ingåtts på engelska, innehåller databasen också den språkversionen.

I databasen presenteras en uppdaterad version av avtalen, dvs. en version där de ändringar som gjorts genom ändringsprotokollet har införts i texten i inkomstskatteavtalet. Utöver ändringsprotokollen anpassas en del av inkomstskatteavtalen av en multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (”konventionen”). I fråga om dessa innehåller databasen endast en så kallad syntetiserad version, dvs. en version där både ändringsprotokollens eventuella konsekvenser och konventionens konsekvenser för skatteavtalet i fråga presenteras.

Databasen innehåller i initialskedet inte alla centrala inkomstskatteavtal. Databasen kompletteras i takt med att uppdaterade och syntetiserade texter blir färdiga.

Sökfunktion
Materialet har katalogiserats i alfabetisk ordning enligt namnet på den stat som är den andra parten i skatteavtalet. Dessutom har materialet ordnats i enlighet med det ursprungliga avtalsåret.

6. Regeringspropositioner (på finska)

Snabbsökning
Sökningen gäller propositionstexten. Sökning ur texten t.ex. demonstrat* och masker*. Sökning med numret på propositionen t.ex. 113/2004. Det finns en separat, närmare sökning och en sökning ur propositioner som är under behandling. Trunkeringstecknet är *.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.