Författningsändringsregister: 2020

97/2020
Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2020
93/2020
Statsrådets beslut om att ta asylsökande till Finland
88/2020
Lag om upphävande av en lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
87/2020
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
86/2020
Statsrådets förordning om det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan
84/2020
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
82/2020
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redo- visning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2020
80/2020
Försvarsministeriets förordning om försök med gemensam inkvartering för dem som fullgör beväringstjänst och dem som fullgör frivillig militärtjänst för kvinnor
78/2020
Livsmedelsverkets beslut om ändring av åtgärderna i ett beslut givet på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
77/2020
Livsmedelsverkets beslut om avvecklande av en restriktionszon som inrättats på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
75/2020
Finansministeriets förordning om villkoren för låneavtal mellan insättningsgarantifonden och inlåningsbankerna
74/2020
Statsrådets förordning om avtalet med Mexiko om luftfart
73/2020
Helsingfors valkretsnämnds kungörelse om resultatet av valet av finländska ledamöter till Europaparlamentet
72/2020
Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn
70/2020
Statsrådets förordning om allmänna förutsättningar för tillståndsprövning för export av försvarsmateriel
68/2020
Inrikesministeriets förordning om penninginsamlingar
66/2020
Statsrådets förordning om ändring av bilagorna till överenskommelsen mellan Finlands kommunikationsministerium och Rysslands transportministerium om direkt internationell järnvägstrafik
63/2020
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av att Europeiska stabilitetsmekanismens tidsbegränsade korrigering av fördelningsnyckeln för grundkapitalet som gäller för Malta upphör
60/2020
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi
59/2020
Statsrådets förordning om beviljande av transporttillstånd för internationell vägtrafik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.