Författningsändringsregister: 2020

383/2020
Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
381/2020
III tilläggsbudgeten för 2020
379/2020
Statsrådets förordning om användningen av trafikanordningar
376/2020
Statsrådets förordning om proportionalitetsprövning före antagandet av reglering av yrken
375/2020
Statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande
370/2020
Statsrådets förordning om temporärt understöd till företag inom primär jordbruksproduktion
369/2020
Statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation
368/2020
Statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk till ett enda kvotområde för strömming per fiskeresa
367/2020
Statsrådets förordning om temporärt understöd till företag på landsbygden
363/2020
Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
362/2020
Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
359/2020
Lag om 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln
358/2020
Lag om 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet
355/2020
Lag om handel med sälprodukter
351/2020
Lag om protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
325/2020
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Museiverkets avgiftsbelagda prestationer
315/2020
Lag om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin
314/2020
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen
310/2020
Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid
309/2020
Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.