Författningsändringsregister: 2020

308/2020
Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen
302/2020
Lag om temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas vid ordnande av förrättningssammanträden i enlighet med fastighetsbildningslagen
301/2020
Lag om temporärt ordnande av stämmor och möten inom delägarlag i enlighet med lagen om samfällda skogar och lagen om samfälligheter och av vissa stämmor och möten i enlighet med renskötsellagen
300/2020
Lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19- epidemin tillämpas på stöd för jord- och skogsbruk, för fiske, för renhushållning och för utveckling av landsbygden
299/2020
Statsrådets förordning om ändringar av lista 1 i bilagan om kemikalier till konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
297/2020
Lag om temporärt stöd till personer som på grund av coronavirusepidemin är borta från arbetet utan lön
290/2020
Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin
288/2020
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
286/2020
Tilläggsbudgeten för 2020
285/2020
Statsrådets förordning om utsökningsverksamhetens förvaltning
282/2020
Statsrådets förordning om temporära undantag från kör- och vilotider inom vägtrafiken
280/2020
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
279/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller ärt och bondböna
275/2020
Lag om bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet
271/2020
Lag om biavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part
270/2020
Lag om luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part
220/2020
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 4/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
219/2020
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M327 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
218/2020
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M326 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
217/2020
Statsrådets förordning om upphävande av en statsrådsförordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen och av en statsrådsförordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.