Författningsändringsregister: 2020

213/2020
Statsrådets förordning om protokollet enligt 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige
212/2020
Statsrådets förordning om utlänningars rätt att arbeta i uppgifter som är nödvändiga för försörjningsberedskapen eller arbetsmarknadens funktion
207/2020
Justitieministeriets förordning om Utsökningsverkets verksamhetsställen och deras uppgifter
202/2020
Statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser inom frekvensområdet 25,1–27,5 gigahertz
199/2020
Statsrådets förordning om statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare
198/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 2020 års fisketillstånd som grundar sig på avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
197/2020
Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
195/2020
Lag om temporär sänkning under år 2020 av försäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare
194/2020
Lag om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff
191/2020
Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
190/2020
Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
189/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål
188/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring
184/2020
Statsrådets förordning om tidsbestämt understöd för kostnaderna för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling
183/2020
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 2/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
182/2020
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M325 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
181/2020
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
180/2020
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M324 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
177/2020
Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och fortsatt tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen
176/2020
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.