Författningsändringsregister: 2020

139/2020
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen
135/2020
Statsrådets förordning om avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
129/2020
Statsrådets förordning om investeringsstöd för projekt som ersätter energiutvinning ur kol åren 2020–2025
128/2020
Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i se-mesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
127/2020
Statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården
126/2020
Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
125/2020
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93–95 och 109 § i beredskapslagen
124/2020
Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
123/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av namnskyddade produkter och anmälan om framställning av registrerade namnskyddade produkter
122/2020
Justitieministeriets förordning om senareläggning av inledande av verkställighet av fängelsestraff
120/2020
Lag om överenskommelsen med Iran om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor
116/2020
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2019
112/2020
Justitieministeriets beslut om upphävande av justitieministeriets beslut om formulären för blanketter för kandidatuppställning vid allmänna val
109/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt la-gen om pension för arbetstagare
108/2020
Statsrådets förordning om styrkande av statstjänstemäns sjukdom vid misstanke om coronavirusinfektion
107/2020
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av mul- och klövsjuka
106/2020
Statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2020
105/2020
Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2020 för biodling enligt antalet bisamhällen
100/2020
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
99/2020
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna i landskapet Åland för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.