Författningsändringsregister: 2013

824/2013
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i IBC-koden till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt ändringar i tillägget till BCH-koden till nämnda konvention och nämnda protokoll
823/2013
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2013
819/2013
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av i 114 § i lagen om pension för företagare avsedda procentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften och i 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften
818/2013
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av de procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare
814/2013
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Panama om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden
810/2013
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i avtalet om upprättande av Europeiska banken föråteruppbyggnad och utveckling (EBRD)
809/2013
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringen i konventionen om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan
808/2013
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2014
805/2013
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens utanför renskötselområdet under jaktåren 2013—2016
804/2013
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 18 e § 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring
803/2013
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 18 e § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring
801/2013
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Samoa om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
800/2013
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Dominica om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
796/2013
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare
781/2013
Lag om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut
768/2013
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
764/2013
Lag om användning av föräldralösa verk
760/2013
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
759/2013
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
758/2013
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.