Författningsändringsregister: 2011

1406/2011
Lag om bedömning av informationssäkerheten i myndigheternas informationssystem och datakommunikation
1405/2011
Lag om bedömningsorgan för informationssäkerhet
1404/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 2006 års internationella avtal om tropiskt timmer och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och om tillämpning av avtalet
1403/2011
Lag om Institutet för de inhemska språken
1401/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av kapitel 1.3 i koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1400/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1398/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter 2012
1397/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
1396/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster
1395/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer
1394/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om mätteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer
1393/2011
Statsrådets förordning om ersättning av statens medel för kommunens kostnader för främjande av integration
1392/2011
Skatteförvaltningens beslut om betalning och anmälan av överlåtelseskatt
1391/2011
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2012
1390/2011
Statsrådets förordning om åklagarväsendet
1381/2011
Statsrådets förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal
1380/2011
Statsrådets förordning om maximibeloppen för plikt i vissa fall
1379/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2012
1378/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om trålfiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng, norra Östersjön och på Finska viken år 2012
1375/2011
Statsrådets förordning om justering av vissa penningbelopp enligt brottsskadelagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.