Författningsändringsregister: 2011

1373/2011
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 11 § 1 mom. 2 punkten i lagen om ändring av 11 § i fordonsskattelagen
1372/2011
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av 12 § 2 mom. i fordonsskattelagen
1370/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om marknadsföring och produktion av utsädespotatis inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis
1369/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anläggningar
1368/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel
1367/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler
1366/2011
Kommunikationsministeriets förordning om Trafikverkets avgiftsbelagda prestationer
1365/2011
Statsrådets förordning om utredning av livsmedels- och vattenburna epidemier
1364/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt finansiering för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå
1363/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utlämning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering
1362/2011
Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer
1361/2011
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
1360/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp som kan ordnas för renskötare under 2012
1359/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2012
1358/2011
Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
1357/2011
Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1353/2011
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
1352/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker
1351/2011
Finansministeriets förordning om behöriga magistrater och behörigt regionförvaltningsverk i vissa uppgifter som hör till magistraten och regionförvaltningsverket
1350/2011
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2012 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.