Författningsändringsregister: 2011

1349/2011
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer år 2012
1348/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i Internationella teleunionens stadga och konventionen om Internationella teleunionen
1347/2011
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Montserrat om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
1337/2011
Försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning
1336/2011
Justitieministeriets förordning om fängelser som används som häkten
1335/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tilläggsprotokollet om rätten att delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet
1323/2011
Inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter
1312/2011
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Finland och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong om inbördes rättshjälp i brottmål
1310/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om finländskt stöd för programmet för undervisningssektorn
1309/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Laos omprojekt för hållbart skogsbruk och landsbygdens utveckling
1308/2011
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2012
1303/2011
Statsrådets förordning om skyldighet att anmäla fartygstransport av farligt eller förorenande gods
1299/2011
Statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av pensioner till evangelisk-lutherska kyrkans och Folkpensionsanstaltens personal och om ersättning för kostnader till den kommunala pensionsanstalten
1298/2011
IV tilläggsbudgeten för 2011 
1297/2011
Lag om bolagisering av försvarsmaktens förplägnadstjänster
1296/2011
Statsrådets förordning om skärgårdskommuner och skärgårdsdelar i andra kommuner åren 2012—2015
1294/2011
Statsrådets förordning om storleken på den avgift som ska betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud-och bildband och andra inspelningsmedier år 2012
1289/2011
Statsrådets förordning om Penningautomatföreningen
1288/2011
Statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel
1287/2011
Statsrådets förordning om anordnande av Penningautomatföreningens penningspel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.