Författningsändringsregister: 2011

1254/2011
Lag om statens andel av kostnaderna för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården
1231/2011
Lag om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen
1230/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1226/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets beslut om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk
1225/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av diskmaskiner
1223/2011
Statsrådets förordning om skjutvapenanmälan från yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
1221/2011
Inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer
1218/2011
Statsrådets förordning om leksakers säkerhet
1216/2011
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om delegationen för sektorsforskning
1214/2011
Statsrådets förordning om indragning av det i statsrådets förordning om skyddsområden avsedda Rysskärs skyddsområde
1213/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga
1212/2011
Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2012 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer
1207/2011
Lag om genomförande av vissa bestämmelser i rådets beslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet
1205/2011
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1204/2011
Statsrådets förordning om lägre krav på kundkontroll när det gäller vissa finansieringsavtal vid förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
1203/2011
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2012
1198/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska Unionen, fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska Atomenergigemenskapen samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
1197/2011
Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2012
1196/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfiske efter vassbuk och strömming på Bottenhavet år 2011
1195/2011
Finansministeriets förordning om Statskontorets avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.