Författningsändringsregister: 2011

1194/2011
Finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer
1193/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över aktörer som bearbetar vissa animaliska biprodukter och därav framställda produkter och om användning av vissa biprodukter
1192/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling, transport och bortskaffande av animaliska biprodukter och därav framställda produkter
1191/2011
Justitieministeriets förordning om åklagarämbetets servicebyråer
1186/2011
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2012
1185/2011
Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av konventionen om konstruktion och drift av en anläggning för forskning om antiprotoner och joner i Europa
1183/2011
III tilläggsbudgeten för 2011
1182/2011
Lag om upphävande av lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland
1181/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om körhälsa
1170/2011
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet
1169/2011
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet
1166/2011
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2012
1165/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa undantag vid marknadsföring av blandningar av utsäde av foderväxter avsedda att användas för att bevara naturmiljön
1164/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare
1163/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Geodetiska institutets prestationer
1162/2011
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen
1161/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om statistiksammanställningar som avses i 35 a § i lagen om olycksfallsförsäkring
1160/2011
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1159/2011
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1158/2011
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om foder för särskilda näringsbehov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.