Författningsändringsregister: 2011

1157/2011
Finansministeriets förordning om de stater som avses i 2 § 5 mom. i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
1155/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om mängder i fråga om kemikalier
1154/2011
Lag om leksakers säkerhet
1152/2011
Lag om arvodet till republikens president
1151/2011
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om Republiken Bulgariens och Rumäniens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
1148/2011
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården och servicesedlar för hemservice och hemsjukvård
1146/2011
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2011 av inkomster som erhållits av renskötsel
1144/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av gränserna för skadeförsäkringsbolagens korrigerade solvenskapital och av utjämningsbeloppet och gränserna för detta samt om beräkningsgrunderna
1143/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av gränserna för försäkringsföreningarnas korrigerade solvenskapital och av utjämningsbeloppet och gränserna för detta samt om beräkningsgrunderna
1142/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfiske efter vassbuk och strömming på Bottenhavet år 2011
1134/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av i 114 § i lagen om pension för företagare avsedda procentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften och i 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften
1133/2011
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av de procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare
1132/2011
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2012
1129/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Norra Östersjön och Finska viken år 2011
1128/2011
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan av ett kreditinstitut, ett utländskt kreditinstituts filial och centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker om koncession samt till ansökan om inrättande av en utländsk filial
1127/2011
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2011
1126/2011
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
1125/2011
Skatteförvaltningens beslut Om genomsnittlig årlig avkastning av skog
1124/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2011
1123/2011
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av vissa djur

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.