Författningsändringsregister: 2009

Författningsändringar i nummerordning

1853 - 1775 ...422 - 362 361 - 302 299 - 260 258 - 206 205 - 179 178 - 111 110 - 83 79 - 50 47 - 21 19 - 1

79/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om godkännande av växtskyddsmedel och godkännande därav samt om förfaranden i anslutning till dem
78/2009
Inrikesministeriets beslut om stater och territorier som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism uppfyller villkoren enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
76/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2009
75/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2009
74/2009
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2009
72/2009
Statsrådets förordning om tillämpning av 10 a kap. 8 § i sjölagen
71/2009
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av sjölagen
68/2009
Statsrådets förordning om stöd för uppgörande av affärsplaner
67/2009
Statsrådets förordning om avgifter för depositionsbanker och hypoteksbanker för temporär statsborgen
66/2009
Statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser
65/2009
Statsrådets förordning om elmarknaden
61/2009
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 60 § i fordonslagen
60/2009
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av mervärdesskattelagen
59/2009
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av bilskattelagen
58/2009
Statsrådets förordning om kontakter enligt rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater
57/2009
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 69 § i kärnenergilagen
55/2009
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av strafflagen
54/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den internationella konventionen om bekämpande av nukleär terrorism och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
51/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av MRSA-smittan hos svin
50/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiske och omlastning av vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng år 2009
Författningsändringar i nummerordning

1853 - 1775 ...422 - 362 361 - 302 299 - 260 258 - 206 205 - 179 178 - 111 110 - 83 79 - 50 47 - 21 19 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.