Författningsändringsregister: 2009

Författningsändringar i nummerordning

1853 - 1775 ...675 - 588 584 - 542 541 - 476 475 - 423 422 - 362 361 - 302 299 - 260 258 - 206 205 - 179 178 - 111 ...19 - 1

361/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökning om stöd per djur för renskötselåret 2009/2010
355/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Vietnam om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
351/2009
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå
350/2009
Statsrådets förordning om Säkerhetsteknikcentralens uppgifter vid övervakning av iakttagandet av begränsningar gällande sammansättningen hos vissa konsumtionsvaror i enlighet med artikel 67 i REACH-förordningen
349/2009
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om varningspåskrifter på magnetleksaker
346/2009
Statsrådets förordning om statliga myndigheters sigill och stämplar
340/2009
Statsrådets förordning om rådet för livslångt lärande
339/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa enhetspriser och normskördar som används vid ersättning för skador på jordbruk och odling som orsakats av hjortdjur och rovdjur år 2008
338/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
337/2009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler
336/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för förbättring av gårdsbrukenheters bostadsförhållanden
333/2009
Lag om anslag för hälsofrämjande
330/2009
Statsrådets förordning om delegationen för animalieproduktionsdjurens välbefinnande
328/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen
322/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av vissa uppgifter på tullverket
318/2009
Statsrådets förordning om nationella stöd som betalas för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2009
316/2009
Skatteförvaltningens arbetsordning
314/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av andra protokollet till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
305/2009
Lag om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet
302/2009
Statsrådets förordning om stödjande av förbättring av gårdsbruksenheters bostadsförhållanden
Författningsändringar i nummerordning

1853 - 1775 ...675 - 588 584 - 542 541 - 476 475 - 423 422 - 362 361 - 302 299 - 260 258 - 206 205 - 179 178 - 111 ...19 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.