Författningsändringsregister: 2009

1693/2009
Statsrådets förordning om avgifter för penningspeltillstånd och om storleken av avgifterna
1691/2009
Lag om upphävande av lagen om erläggande av avgift för bestämmande och utmärkande av fartygs lastlinjer
1687/2009
Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
1686/2009
Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
1685/2009
Finansministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
1673/2009
Lag om bekämpning av oljeskador
1672/2009
Miljöskyddslag för sjöfarten
1671/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg
1670/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
1669/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
1668/2009
Kommunikationsministeriets förordning om tillförlitligt bevis vid vissa godstransporter på väg inom Finland
1665/2009
Undervisningsministeriets förordning om universitetens magisterprogram
1664/2009
Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet
1663/2009
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1662/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftning i kapitel 1.3 i koden
1659/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i underrättelsen om anslutning till internationella COSPAS-SARSAT-programmet som brukarstat
1658/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen
1657/2009
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs
1652/2009
Lag om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
1651/2009
Lag om utveckling av regionerna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.