Författningsändringsregister: 2009

1064/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
1063/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster
1062/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vilt- och fiskeriforskningsinstitutets prestationer
1061/2009
Statsrådets förordning om utvärdering av utbildning
1058/2009
Kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
1057/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
1053/2009
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2010
1052/2009
Statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av tjänstemän vid Skatteförvaltningen
1044/2009
Statsrådets förordning om gemensam ansökan till yrkeshögskolorna
1043/2009
Statsrådets förordning om storleken på den avgift som ska betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier år 2010
1039/2009
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finlands regering och Specialdomstolen för Sierra Leone om verkställighet av domstolens domar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och om tillämpning av överenskommelsen
1038/2009
Lag om passagerarfartygs personlistor
1037/2009
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2009
1036/2009
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1035/2009
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk år 2009
1033/2009
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för år 2009
1031/2009
Statsrådets förordning om veterinärvård
1028/2009
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävandet av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk inom ICES delområden 25-32 med fartyg vars längd är över 20 meter och som är registrerade i Finland
1024/2009
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1020/2009
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.