Författningsändringsregister: 2008

868/2008
Lag om statsborgen för återbetalning av aravalån
867/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fjäderfä och andra fåglar samt kläckägg av dessa som importeras från länder utanför Europeiska unionen
866/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen
857/2008
Republikens presidents förordning om upphävande av republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om upprättande av Organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen samt om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättande av Organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation
856/2008
Lag om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder
854/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om andelen av det utjämningsansvar som kan jämställas med verksamhetskapitalet i en pensionsanstalt som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet
853/2008
Lag om temporär ändring av bestämmelserna om fondering av ålderspensioner och om verksamhetskapitalet i pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet
849/2008
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2009
847/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot eller begränsning av användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur
846/2008
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter
840/2008
Statsrådets förordning om maximibeloppen för plikt i vissa fall
839/2008
Riksdagens beslut om beviljande av temporär statsborgen för finländska banker
837/2008
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 12 och 13 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur
835/2008
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2009
834/2008
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2009
833/2008
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2009
832/2008
Statsrådets förordning om arbets- och näringscentraler samt arbets- och näringsbyråer
828/2008
Lag om flyttning av fordon
827/2008
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2009 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
826/2008
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2008

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.