Författningsändringsregister: 2007

1510/2007
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
1509/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
1508/2007
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1507/2007
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för öppenvård och institutionsvård
1506/2007
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Armenien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
1503/2007
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2008
1499/2007
Statsrådets förordning om fastställande år 2008 av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade
1496/2007
Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1493/2007
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde
1490/2007
Republikens presidents förordning om militära grader, tjänstgöringsgrader och försvarsmaktens emblem
1489/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland, Norge, Ryssland och Sverige om inrättandet av ett internationellt Barentssekretariat för samarbetet inom den euroarktiska Barentsregionen
1488/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Slovakien om ömsesidigt skydd för säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
1487/2007
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av uppgifter som gäller pensionsersättning för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier
1486/2007
Statsrådets förordning om de grunder som tillämpas vid fördelningen av bärgarlön när ett finskt statsfartyg utfört en bärgning
1485/2007
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av sjölagen
1484/2007
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i verkställighet av internationella konventionen angående förenhetligande av vissa bestämmelser i fråga om assistans och bärgning
1483/2007
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 1989 års internationella konvention om bärgning och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
1480/2007
Lag om införande av en lag om ändring av lagen on finansiering av landsbygdsnäringar
1477/2007
Lag om finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi
1476/2007
Lag om strukturstöd till jordbruket

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.