Författningsändringsregister: 2005

862/2005
Finansministeriets förordning om den praktiska erfarenhet som krävs för OFR-examen
861/2005
Statsrådets förordning om justitieförvaltningens servicecentral
860/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
855/2005
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av Oy Stockmann Auto Ab och Autotalo Jurvakainen Ab vid Koncernskattecentralen
852/2005
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
850/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över anläggningar för bearbetning av vissa animaliska biprodukter och om användning av vissa biprodukter
848/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds
847/2005
Statsrådets förordning om vetenskaps- och teknologirådet
846/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning on fastställande av det indextal som avses i 17 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
845/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning on fastställande av det arbetspensionsindextal som avses i 9 § i lagen om pension för arbetstagare
844/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning on fastställande av den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare
842/2005
Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och om ersättningsgilla kliniska näringspreparat som används vid behandling av dem
837/2005
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering
836/2005
Statsrådets förordning om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial
835/2005
Statsrådets förordning om skyddsdokument vid bostadsköp
834/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om ändring och tilldelning ur reserven
833/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om studiematerialkostnader
829/2005
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal
827/2005
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk
826/2005
Arbetsordning för social- och hälsovårdsministeriet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.