Författningsändringsregister: 2005

Författningsändringar i nummerordning

1287 - 1246 1245 - 1195 1192 - 1127 1124 - 1067 1066 - 1038 1037 - 995 994 - 953 952 - 911 910 - 863 862 - 826 ...20 - 1

1066/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift
1065/2005
Inrikesministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
1062/2005
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1060/2005
Försvarsministeriets förordning om antalet kostnadsfria permissionsresor och reseersättningar för värnpliktiga som fullgör beväringstjänsten och kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst
1059/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals avgiftsbelagda prestationer
1058/2005
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
1057/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
1055/2005
Undervisningsministeriets förordning om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
1053/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om principerna för riskbedömning och om klassificering samt om isoleringsåtgärder och andra skyddsåtgärder vid innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer
1051/2005
Finansministeriets förordning om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt om studier som krävs för deltagande i examen
1050/2005
Försvarsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer inom försvarsministeriets förvaltningsområde
1049/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1048/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1047/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1045/2005
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2006
1044/2005
Arbets- och näringsministeriets förordning om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter
1043/2005
Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
1042/2005
Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1040/2005
Statsrådets förordning om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna 2006
1038/2005
Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och det därtill anslutna protokollet samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och protokollet
Författningsändringar i nummerordning

1287 - 1246 1245 - 1195 1192 - 1127 1124 - 1067 1066 - 1038 1037 - 995 994 - 953 952 - 911 910 - 863 862 - 826 ...20 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.