Författningsändringsregister: 2004

974/2004
Statsrådets förordning om betydelsefulla och dyra läkemedel som ersätts enligt 9 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen samt om de sjukdomar vars behandling ger rätt till ersättning
973/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
971/2004
Lag om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande
970/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för direktförsäljning
969/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2005
966/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om konventionen angående flyktingars rättsliga ställning och protokollet angående flyktingars rättsliga ställning
964/2004
Lag om allmänna språkexamina
961/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
960/2004
Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakningen av användningen av kärnenergi
959/2004
Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
956/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om i växtskyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för användningen av dessa
955/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av utsädespotatis
954/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2004
953/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter
952/2004
Justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar
951/2004
Statsrådets förordning om Finlands miljöcentral
950/2004
Statsrådets förordning om regionala miljöcentraler
947/2004
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2004
946/2004
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
945/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för jordbruksgrödor (CAP-stöd) för år 2004

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.