Författningsändringsregister: 2004

944/2004
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om stater vars system för förhindrande och utredning av penningtvätt inte fyller internationella krav
943/2004
Handels- och industriministeriets förordning om saft och vissa liknande produkter
942/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 1 kap. 11 § 2 mom. 1 punkten i strafflagen
937/2004
Lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2005
934/2004
Justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen
933/2004
Statsrådets förordning om rådet för arbets- och utbildningsärenden
932/2004
Republikens presidents förordning om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Turkiet om samarbetet i fråga om förhindrande av organiserad brottslighet och bekämpning av brottslighet
930/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning i fråga om nötkreatur, får och getter som undersöks för upptäckande av TSE-sjukdomar
928/2004
Statsrådets förordning om genteknik
925/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av miljöspecialstöd för jordbruket år 2004 för avtal ingångna år 2004
924/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av det indextal som avses i 17 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
923/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av det arbetspensionsindextal som avses i 9 § i lagen om pension för arbetstagare
922/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare
920/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2004
917/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt stöd för växtodling för maltkorn för regleringsåret 2003/2004
916/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp 2004
915/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen för 2004
912/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur
910/2004
Statsrådets förordning om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder förutsätter
909/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till den europeiska överenskommelsen om översändande av ansökningar om rättshjälp och om ikraftträdandet av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.