Författningsändringsregister: 2004

866/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
865/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av det slutliga beloppet av växthusstöd 2004
864/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa för år 2002
863/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2004/2005
862/2004
Statsrådets förordning om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar
859/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdelse av 26 b § 3 mom. i lagen om ändring av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
854/2004
Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2005
853/2004
Statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter
852/2004
Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
850/2004
Skattestyrelsens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2003
849/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om blanketter för hälsointyg för körkort
846/2004
Inrikesministeriets meddelande om förlängning av giltighetstiden för inrikesministeriets föreskrift för anskaffning, installation, ibruktagning, service och besiktning av brandlarmanläggningar
844/2004
Statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer
843/2004
Statsrådets förordning om interventionsfonden för jordbruket
842/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Kazakstan om internationell landsvägstrafik samt tälläggsprotokollet till överenskommelsen och om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen samt i tilläggsprotokollet till överenskommelsen
841/2004
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Kazakstan om internationell landsvägstrafik samt i tilläggsprotokollet till överenskommelsen
839/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning år 2004 av miljöstöd för jordbruket och kompensationsbidrag för programperioden 2000-2006
837/2004
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
835/2004
Lag om sättande i krav av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av artikel 2 och bilagan till konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå samt i protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå och protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän
829/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastställande av övervakningszon på grund av Newcastlesjuka i Luvia kommun

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.