Författningsändringsregister: 2004

1341/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1340/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1339/2004
Statsrådets förordning om folkpensionsanstaltens uppgifter vid verkställigheten av vissa bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71
1338/2004
Statsrådets förordning om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen
1337/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om taxan enligt 4 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen gällande ersättande av resekostnader för anlitande av specialfordon
1336/2004
Statsrådets förordning om grunderna för ersättningstaxarna enligt 3 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen
1335/2004
Statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen
1327/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter, biologiska tillgångar och vissa andra placeringar i försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut
1315/2004
Handels- och industriministeriets förordning om värdering samt upptagning av finansiella instrument i bokslut och koncernbokslut
1303/2004
Statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden
1302/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar
1299/2004
Lag om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
1298/2004
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 2004
1294/2004
Lag om tillsynsavgift till Finansinspektionen
1287/2004
Lag om civilpersonals deltagande i krishantering
1286/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Försäkringsinspektionens avgiftsbelagda prestationer
1285/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av det engångsbelopp som det föreskrivs om i 19 b § i lagen om pension för arbetstagare
1284/2004
Statsrådets förordning om ungdomsstraff
1281/2004
Lag om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
1279/2004
Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2005-2009 beviljas för byggande av kommunalteknik i nya bostadsområden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.