Författningsändringsregister: 2004

1224/2004
Sjukförsäkringslag
1221/2004
Lag om barnombudsmannen
1215/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Athena
1214/2004
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2005
1212/2004
Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer
1209/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals avgiftsbelagda prestationer
1208/2004
Statsrådets förordning om Lotsverkets lotsningsavgifter
1207/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll
1206/2004
Lag om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg
1205/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Arabrepubliken Egypten om främjande av och skydd för investeringar
1203/2004
Statsrådets förordning om bindande av ersättningar som utgår enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst, vid förändringar i löne- och prisnivån
1196/2004
Lag om ungdomsstraff
1193/2004
Statsrådets förordning om beräkning av ett finans- och försäkringskonglomerats kapitaltäckning
1186/2004
Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2005
1182/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts på sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg
1181/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av bilagan om transport av farligt gods på järnväg (RID) till bihang B (CIM) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan
1177/2004
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av konventionen den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
1176/2004
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
1175/2004
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1171/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättande av organisationen för internationell handelsinformation och samarbete som en mellanstatlig organisation

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.