Författningsändringsregister: 2004

1170/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag 2005
1167/2004
Lag om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet
1163/2004
Statsrådets förordning om allmänna språkexamina
1160/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå
1159/2004
Lag om upphävande av lagen om reglering av personalens ställning då kommunal anstalt eller uppgift inom socialvården eller hälsovården övertages av annan kommun eller annat kommunalförbund
1153/2004
Lag om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar
1152/2004
Inrikesministeriets förordning om avgifter för Räddningsinstitutets prestationer och om grunderna för avgifter
1150/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om villkoren för registrering av frivilliga tilläggsförmåner som avses i 11 § i lagen om pension för arbetstagare
1149/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av pension enligt lagen om sjömanspensioner i vissa fall
1148/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av arbetspension i vissa fall
1147/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa bestämmelser i lagen om pension för arbetstagare
1146/2004
Statsrådets förordning om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier
1145/2004
Statsrådets förordning om de förvärvsinkomster som skall inräknas i det lönebelopp som olycksfallsförsäkringspremien grundar sig på
1142/2004
Handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1141/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för prestationer som forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi tillhandahåller
1138/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
1137/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § i lagen om pension för arbetstagare
1136/2004
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
1135/2004
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse
1134/2004
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för länsstyrelsens prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.