Författningsändringsregister: 2004

1132/2004
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2004
1131/2004
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk 2004
1129/2004
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina
1128/2004
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2005
1127/2004
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1126/2004
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1125/2004
Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
1124/2004
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
1123/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Reso stad
1122/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Siilinjärvi kommun
1121/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Seinäjoki stad
1120/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Nivala stad
1119/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av ett restriktionsområde på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Kesälahti kommun
1118/2004
Inrikesministeriets förordning om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer
1117/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av en ändring av artikel 22.1 i konventionen om patentsamarbete och om ikraftträdande av en lag om ändring av patentlagen
1116/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan A till överenskommelsen
1115/2004
Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1112/2004
Statsrådets förordning om delegation för ärenden gällande arbetsoförmåga och rehabilitering
1106/2004
Kommunikationsministeriets förordning om Vägförvaltningens avgifter
1104/2004
Statsrådets förordning om det bolag som avses i lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.