Författningsändringsregister: 2004

1077/2004
Handels- och industriministeriets förordning om provtagnings- och analysmetoder i fråga om vissa främmande ämnen
1076/2004
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 12 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
1075/2004
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2005
1073/2004
Statsrådets förordning om Finlands ekonomiska zon
1058/2004
Lag om Finlands ekonomiska zon
1057/2004
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2005
1056/2004
Skattestyrelsens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
1055/2004
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
1054/2004
Inrikesministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
1051/2004
Riksdagens beslut om ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån
1046/2004
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande av Internationella tribunalen för f.d. Jugoslaviens (ICTY) uppgift
1045/2004
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1044/2004
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om påskrifter på livsmedelsförpackningar
1043/2004
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2003
1037/2004
Lag om accis på vissa dryckesförpackningar
1034/2004
Statsrådets förordning om fastställande av det räntestöd som avses i lagen om studiestöd (28/1972)
1033/2004
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
1032/2004
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
1031/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Ryssland om anläggande av en landsväg för att trygga landsvägstrafiken mellan Nuijamaa internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Republiken Finland) och Brusnitjnoje internationella gränsövergångsställe för landsvägstrafik (Ryska federationen) i samband med flyttningen av Nuijamaa gränsövergångsställe och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
1021/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella husdjursstöd för år 2004

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.