Författningsändringsregister: 2003

1394/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittis och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
1393/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ansökan om skäligt partipris och specialersättning för läkemedelspreparat och om de utredningar som skall fogas till ansökan
1391/2003
Statsrådets förordning om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen
1390/2003
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2003
1385/2003
Statsrådets förordning om Senatfastigheter
1384/2003
Inrikesministeriets förordning om märkning av räddningsvägar
1382/2003
Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för anskaffning av terminalutrustning för myndighetsradionätet
1381/2003
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
1380/2003
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd och om ikraftträdande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
1379/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av social- och hälsovårdsministeriets föreskrift om förfarande vid anmälan av smittsamma sjukdomar
1378/2003
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
1377/2003
Statsrådets förordning om läkemedelsprisnämnden
1376/2003
Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av överenskommelsen med Nordiska Miljöfinansieringsbolaget om Östersjöområdets testområdesfond
1371/2003
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet
1357/2003
Statsrådets förordning om certifiering av elens ursprung
1351/2003
Lag om sociala företag
1350/2003
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
1349/2003
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer
1348/2003
Justitieministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för prestationer hos justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde
1347/2003
Statsrådets förordning om frukt- och grönsaksproducentorganisationer och sammanslutningar av sådana

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.