Författningsändringsregister: 2000

967/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ukraina
962/2000
Lag om upphävande av vissa forumbestämmelser
956/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2001 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
948/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid stödande av åtgärder för utveckling av landsbygden
947/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kreditinrättningar och centrala penninginrättningar som avses i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
941/2000
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
940/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ingående av avtal om specialstöd
939/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept
938/2000
Statsrådets förordning om angivande av bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen för bilar
937/2000
Lag om avgift som för 2001 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna
934/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av miljöstödets specialstöd för jordbruket och fördelning av utbildningsanslag i anslutning till jordbrukets miljöstöd år 2000
933/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om nationellt tilläggsstöd för maltkorn 1999
932/2000
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
931/2000
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket
930/2000
Statsrådets förordning om användningen av det tilläggsanslag som reserverats för miljöstöd för jordbruk år 2000
924/2000
Statsrådets förordning om exportkontroll av produkter med dubbel användning
921/2000
Lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2001
920/2000
Lag om ikraftträdande av bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om utlänningars delaktighet i samhällslivet på lokal nivå
919/2000
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2000
918/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om beloppet för nationellt stöd till potatisodlare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.