Författningsändringsregister: 2000

1198/2000
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1197/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om behandling av TSE-riskmaterial
1195/2000
Lag om begränsning av användningen av indexvillkor
1194/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordnig om övervakning av vissa bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruk samt övervakning av specialstödsavtal om effektiverad stallgödselanvändning och påföljder som brister i normal god jordbrukarsed medför i fråga om miljöstödet för jordbruk och kompensationsbidraget
1193/2000
Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer
1189/2000
Lag om gränsöverskridande förbudsförfarande
1187/2000
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet
1179/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
1178/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av 7 a §:n 3 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd koefficient
1177/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift
1176/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner
1173/2000
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
1172/2000
Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
1167/2000
Lag om skatteskalorna för 2001
1162/2000
Statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av hjortdjur
1156/2000
Finansministeriets förordning om grunderna återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1155/2000
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1154/2000
Försvarsministeriets förordning om verkställigheten i praktiken av den fredsbevarande verksamheten
1153/2000
Statsrådets förordning om tillämpningsområdet för bestämmelserna om straff för militära brott
1152/2000
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.