Författningsändringsregister: 2000

1151/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1150/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenning enligt sjukförsäkringssystemet och rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning
1149/2000
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om ädelmetallarbeten
1148/2000
Statsrådets förordning om ädelmetallarbeten
1143/2000
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2001
1142/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ansvarsfördelningsstorheten och värdena av vissa koefficienterna i grunderna för beräknande av pensionsansvaret för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt 11 § lagen om pension för arbetstagare
1141/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som behövs för ansvarsfördelningen enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden för arbetspensionskassan som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1140/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som behövs för ansvarsfördelningen enligt 7 § 4 mom. lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare för pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
1137/2000
Handels- och industriministeriets förordning om metoder för provtagning och analys av vissa främmande ämnen
1136/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och övervakning av den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde
1135/2000
Statsrådets förordning på användningsplan av frekvenser för rundradioverksamhet
1132/2000
Statsrådets förordning om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/1972) avsedda belopp
1131/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart
1130/2000
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna I och II till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
1129/2000
Republikens presidents förordning om polisens förtjänstkors och förtjänstmedalj
1128/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om uppföljning av BSE hos nötdjur som införts från vissa länder
1127/2000
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
1125/2000
Statsrådets förordning om skyddsområden
1123/2000
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
1122/2000
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.