Författningsändringsregister: 2000

1067/2000
Handels- och industriministeriets förordning om förnödenheter av plast som kommer i beröring med livsmedel
1066/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2001
1065/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
1061/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstid angående ändring av frukt- och grönsaksproducentorganisationernas verksamhetsprogram
1060/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka Rättsskyddscentralen för hälsovården uppbär avgift
1059/2000
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalt innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2000
1057/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid återtagandet av frukt och grönsaker från marknaden
1056/2000
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av livsmedelsstöd som beviljas biståndsorganisationer av Europeiska gemenskapens medel
1053/2000
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om polisens personregister
1052/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utökande och upplösande av tilläggsförsäkringsansvaret hos pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1051/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utökande och upplösande av tilläggsförsäkringsansvaret hos pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1050/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatsen för 2001 i fråga om pensionsanstalternas ansvar enligt 12 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare
1049/2000
Undervisningsministeriets förordning om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
1045/2000
Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar år 2001
1044/2000
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
1043/2000
Finansministeriets meddelande om fastställd referensränta och dröjsmålsränta
1042/2000
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1039/2000
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget
1037/2000
Statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd
1036/2000
Utrikesministeriets meddelande om rådets förordning om fortsatt frysande av tillgångar med anknytning till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1294/1999 och (EG) nr 607/2000 samt artikel 2 i förordning (EG) nr 926/1998

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.