Elektronisk författningssamling: 2020

375/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande, 25.5.2020
374/2020 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om temporär ändring av 3 § i och bilagan till inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer, 22.5.2020
373/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar, 22.5.2020
372/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av 2 och 4 § i finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisningen avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2020, 18.5.2020
371/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet, 18.5.2020
370/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporärt understöd till företag inom primär jordbruksproduktion, 15.5.2020
369/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation, 15.5.2020
368/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk till ett enda kvotområde för strömming per fiskeresa, 15.5.2020
367/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporärt understöd till företag på landsbygden, 15.5.2020
366/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg, 15.5.2020
365/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden, 15.5.2020
364/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär ändring av 1 och 2 § i förordningen om fritt bildningsarbete, 14.5.2020
363/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården, 13.5.2020
362/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen, 13.5.2020
361/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om ursprungsmärkning av vissa livsmedel, 13.5.2020
360/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av vägtrafiklagen, 13.5.2020
359/2020 Suomeksi På svenska
Lag om 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln, 12.5.2020
358/2020 Suomeksi På svenska
Lag om 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet, 12.5.2020
357/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 43 § i jaktlagen, 12.5.2020
356/2020 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av en lag om ändring av 43 § i jaktlagen, 12.5.2020
355/2020 Suomeksi På svenska
Lag om handel med sälprodukter, 12.5.2020
354/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, 12.5.2020
353/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession, 12.5.2020
352/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Hansel Ab, 12.5.2020
351/2020 Suomeksi På svenska
Lag om protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 12.5.2020
350/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 47 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten, 12.5.2020
349/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 11 § i lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret, 12.5.2020
348/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om Rättsregistercentralen, 12.5.2020
347/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av säkerhetsutredningslagen, 12.5.2020
346/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 5 § i lagen om registret över djurhållningsförbud, 12.5.2020
345/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 45 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder, 12.5.2020
344/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 4 b § i lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik, 12.5.2020
343/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om näringsförbud, 12.5.2020
342/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skuldsaneringsregistret, 12.5.2020
341/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 kap. 2 § i utsökningsbalken, 12.5.2020
340/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av utsökningsbalken, 12.5.2020
339/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare, 12.5.2020
338/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 och 9 a kap. i jordabalken, 12.5.2020
337/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 kap. 1 § i stiftelselagen, 12.5.2020
336/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 och 47 § i föreningslagen, 12.5.2020
335/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av sametingslagen, 12.5.2020
334/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om kandidaters valfinansiering, 12.5.2020
333/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 31 och 43 § i vallagen, 12.5.2020
332/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 9 f § i partilagen, 12.5.2020
331/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 42 § i förvaltningslagen, 12.5.2020
330/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 103  § i beredskapslagen, 12.5.2020
329/2020 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om ändring av 1 och 4 § i republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen, 12.5.2020
328/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 och 16 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden, 11.5.2020
327/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av naturgasmarknadslagen, 11.5.2020
326/2020 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 4 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer, 11.5.2020
325/2020 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Museiverkets avgiftsbelagda prestationer, 11.5.2020
324/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 d § i lagen om försäkringsavtal, 11.5.2020
323/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försäkringsdistribution, 11.5.2020
322/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 11.5.2020
321/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av försäkringsbolagslagen, 11.5.2020
320/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 11.5.2020
319/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 a § i lagen om betalningsinstitut, 11.5.2020
318/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 kap. 20 § i lagen om handel med finansiella instrument, 11.5.2020
317/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 kap. i värdepappersmarknadslagen, 11.5.2020
316/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen, 11.5.2020
315/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin, 11.5.2020
314/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen, 11.5.2020
313/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om Statsrådets förordning om nordligt stöd 2020, 11.5.2020
312/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2020, 11.5.2020
311/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 34 § i social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning, 8.5.2020
310/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid, 8.5.2020
309/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen, 8.5.2020
308/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen, 8.5.2020
307/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning, 6.5.2020
306/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i och bilaga 5 till statsrådets förordning om viltskador, 5.5.2020
305/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om sättet för och storleken av förskottsinnehållning, 4.5.2020
304/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 21 § i jaktlagen, 4.5.2020
303/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 130 § i lagen om fiske, 4.5.2020
302/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas vid ordnande av förrättningssammanträden i enlighet med fastighetsbildningslagen, 4.5.2020
301/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporärt ordnande av stämmor och möten inom delägarlag i enlighet med lagen om samfällda skogar och lagen om samfälligheter och av vissa stämmor och möten i enlighet med renskötsellagen, 4.5.2020
300/2020 Suomeksi På svenska
Lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på stöd för jord- och skogsbruk, för fiske, för renhushållning och för utveckling av landsbygden, 4.5.2020
299/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändringar av lista 1 i bilagan om kemikalier till konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring, 30.4.2020
298/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Arbetslöshetsförsäkringsfondens reglemente, 30.4.2020
297/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporärt stöd till personer som på grund av coronavirusepidemin är borta från arbetet utan lön, 30.4.2020
296/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 2 a kap. 13 § och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 30.4.2020
295/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 2 och 8 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 30.4.2020
294/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta, 30.4.2020
293/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice, 30.4.2020
292/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av kommunallagen, 30.4.2020
291/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen, 30.4.2020
290/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin, 30.4.2020
289/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av utsökningsbalken, 30.4.2020
288/2020 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel, 30.4.2020
287/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet, 29.4.2020
286/2020 Suomeksi På svenska
II tilläggsbudgeten för 2020 , 28.4.2020
285/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om utsökningsverksamhetens förvaltning, 27.4.2020
284/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utsökningsförfarandet, 27.4.2020
283/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär ändring av 1 och 6 § i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån, 24.4.2020
282/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporära undantag från kör- och vilotider inom vägtrafiken, 24.4.2020
281/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär ändring av förordningen om grunderna för avgifter till staten, 24.4.2020
280/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet, 23.4.2020
279/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller ärt och bondböna, 22.4.2020
278/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om temporär ändring av Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang, 22.4.2020
277/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om registrering av fordon, 22.4.2020
276/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet, 22.4.2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.