Elektronisk författningssamling: 2020

475/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2020, 22.6.2020
474/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av handel med utsäde, 22.6.2020
473/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om odlingsgranskning och provtagning inom utsädesproduktionen, 22.6.2020
472/2020 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagan till kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport, 18.6.2020
471/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om förutsättningarna för beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 18.6.2020
470/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter, 18.6.2020
469/2020 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i försvarsministeriets förordning om temporär ändring av försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten, 17.6.2020
468/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet med Dominikanska republiken om luftfart, 17.6.2020
467/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om stöd som betalas per djur för renskötselåret 2020/2021, 17.6.2020
466/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik, 17.6.2020
465/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 kap. 6 § och 5 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen, 16.6.2020
464/2020 Suomeksi På svenska
Lag om förbudsförfarande i fråga om onlinebaserade förmedlingstjänster och sökmotorer, 16.6.2020
463/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 16.6.2020
462/2020 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete, 16.6.2020
461/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om pensionsstöd, 16.6.2020
460/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen, 16.6.2020
459/2020 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 6 § 1 mom. 6 punkten i folkpensionslagen, 16.6.2020
458/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier, 16.6.2020
457/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 och 158 § i lagen om sjömanspensioner, 16.6.2020
456/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare, 16.6.2020
455/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Keva, 16.6.2020
454/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän, 16.6.2020
453/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn, 16.6.2020
452/2020 Suomeksi På svenska
Lag om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom, 16.6.2020
451/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om studiestöd, 16.6.2020
450/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsförmåner, 16.6.2020
449/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av socialvårdslagen, 16.6.2020
448/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, 16.6.2020
447/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 16.6.2020
446/2020 Suomeksi På svenska
Lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket, 16.6.2020
445/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen, 15.6.2020
444/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen samt av förordningarna om tillämpningen av befogenheterna i fråga, 15.6.2020
443/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om sammanslagning av Kankaanpää stad och Honkajoki kommun, 15.6.2020
442/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät, 15.6.2020
441/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2020–2023 beviljas för byggande av kommunalteknik i bostadsområden, 15.6.2020
440/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader, 15.6.2020
439/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 27 § i sjömansservicelagen, 15.6.2020
438/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 28 § i semesterlagen för sjömän, 15.6.2020
437/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart, 15.6.2020
436/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av sjöarbetstidslagen, 15.6.2020
435/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal, 15.6.2020
434/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss, 15.6.2020
433/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan, 12.6.2020
432/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av 4 a § 1 och 2 mom. i statsrådets förordning om Patent- och registerstyrelsen, 12.6.2020
431/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om måttenheter, 12.6.2020
430/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen, 12.6.2020
429/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin, 12.6.2020
428/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt, 12.6.2020
427/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret, 12.6.2020
426/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 11.6.2020
425/2020 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift, 11.6.2020
424/2020 Suomeksi På svenska
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet, 10.6.2020
423/2020 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Etiopien om stöd för den etiopiska regeringens fond för vattenförsörjning, sanitet och hygien, 10.6.2020
422/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om godkännande och sättande i kraft av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet, 9.6.2020
421/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2020–2021, 8.6.2020
420/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2019, 8.6.2020
419/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare, 8.6.2020
418/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag, 5.6.2020
417/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om anmälnings- och uppgiftsskyldighet som gäller rapporteringspliktiga arrangemang, 2.6.2020
416/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Iran om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor, 2.6.2020
415/2020 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndigheten via Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismen, 1.6.2020
414/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkesdistrikt och högsta tillåtna antal renar, 1.6.2020
413/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av nötkreatur, 1.6.2020
412/2020 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om landsvägsfärjor, 1.6.2020
411/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet, 1.6.2020
410/2020 Suomeksi På svenska
Lag om avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik, 1.6.2020
409/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik, 1.6.2020
408/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lotsningslagen, 29.5.2020
407/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om transportservice, 29.5.2020
406/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg, 29.5.2020
405/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet, 29.5.2020
404/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av fartygsregisterlagen, 29.5.2020
403/2020 Suomeksi På svenska
Lag om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag, 29.5.2020
402/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet, 29.5.2020
401/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, 29.5.2020
400/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar, 29.5.2020
399/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter, 29.5.2020
398/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för frukt- och bärväxter, 29.5.2020
397/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för prydnadsväxter och växter för mångsidigt bruk, 29.5.2020
396/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för prydnadsväxter, 29.5.2020
395/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter, 29.5.2020
394/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för köksväxter, 29.5.2020
393/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter, 29.5.2020
392/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis, 29.5.2020
391/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd, 29.5.2020
390/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter, 29.5.2020
389/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde, 29.5.2020
388/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om växtsortlistan, 29.5.2020
387/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer åren 2019 och 2020, 29.5.2020
386/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M318 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), 29.5.2020
385/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om styrkande av statstjänstemäns sjukdom vid misstanke om coronavirusinfektion, 29.5.2020
384/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete, 28.5.2020
383/2020 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer, 27.5.2020
382/2020 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om temporär ändring av kommunikationsministeriets förordning om Trafikledsverkets avgiftsbelagda prestationer, 27.5.2020
381/2020 Suomeksi På svenska
III tilläggsbudgeten för 2020 , 27.5.2020
380/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning, 25.5.2020
379/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om användningen av trafikanordningar, 25.5.2020
378/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2020, 25.5.2020
377/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2019, 25.5.2020
376/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om proportionalitetsprövning före antagandet av reglering av yrken, 25.5.2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.