Elektronisk författningssamling: 2020

575/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av betaltjänstlagen, 14.7.2020
574/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om indrivning av fordringar, 14.7.2020
573/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 kap. i lagen om bostadsköp, 14.7.2020
572/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av konsumentskyddslagen, 14.7.2020
571/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om domstolsavgifter, 14.7.2020
570/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter, 14.7.2020
569/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen, 14.7.2020
568/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen, 14.7.2020
567/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket, 14.7.2020
566/2020 Suomeksi På svenska
Lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna, 14.7.2020
565/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om  social- och hälsovårdstjänster för äldre, 13.7.2020
564/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om främjande av integration, 13.7.2020
563/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av körkortslagen, 13.7.2020
562/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om transportservice, 13.7.2020
561/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice, 13.7.2020
560/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 124 b § i inkomstskattelagen, 13.7.2020
559/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 f § i lagen om skatteredovisning, 13.7.2020
558/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, 13.7.2020
557/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statskontoret, 13.7.2020
556/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av polisförvaltningslagen, 13.7.2020
555/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar, 10.7.2020
554/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om obligatorisk lagring av läkemedel, 10.7.2020
553/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av läkemedelslagen, 10.7.2020
552/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om temporärt kostnadsstöd för företag, 10.7.2020
551/2020 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning Om överenskommelsen med Etiopien om ändring av den tredje fasen i det samfundsbaserade programmet för vattensektorn, 10.7.2020
550/2020 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Kenya om ett program för att stärka förebyggandet och bekämpandet av könsrelaterat våld, 10.7.2020
549/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, 10.7.2020
548/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om stödjande av sjöfart, 9.7.2020
547/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2020–2021, 6.7.2020
546/2020 Suomeksi På svenska
Lag om avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet, 6.7.2020
545/2020 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 och 8 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen, 6.7.2020
544/2020 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten, 6.7.2020
543/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning, 6.7.2020
542/2020 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 2 § samt bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen, 2.7.2020
541/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 264 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 2.7.2020
540/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av polislagen, 2.7.2020
539/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 38 a § i gränsbevakningslagen, 2.7.2020
538/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försvarsmakten, 2.7.2020
537/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter, 2.7.2020
536/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper, 2.7.2020
535/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om transportservice, 2.7.2020
534/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av luftfartslagen, 2.7.2020
533/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om bestämning av det relationstal och om grunderna för den förhandskalkyl som avses i 49 § i patientförsäkringslagen samt om betalning av de andelar som gäller fördelningssystemet och som avses i 50 § i den lagen, 1.7.2020
532/2020 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om justering av vissa belopp som avses i lagen om sjöarbetsavtal, 1.7.2020
531/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på grågås under jaktåren 2020–2023, 1.7.2020
530/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2020–2021, 1.7.2020
529/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär ändring av 1 och 6 § i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån, 1.7.2020
528/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om räddningsområden, 1.7.2020
527/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om temporär ändring av 18 § i statsrådets förordning om offentlig arbetskraft- och företagsservice, 1.7.2020
526/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändringar i bilaga 1 till överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport, 1.7.2020
525/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut, 1.7.2020
524/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om lämnande av uppgifter som gäller kommuners ekonomi, 1.7.2020
523/2020 Suomeksi På svenska
Lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning till Intelligent Traffic Management Finland Ab, 1.7.2020
522/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om Europeiska skolan i Helsingfors, 1.7.2020
521/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning, 1.7.2020
520/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför, 1.7.2020
519/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 1.7.2020
518/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer, 1.7.2020
517/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning, 1.7.2020
516/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen, 1.7.2020
515/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen, 1.7.2020
514/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i en lag om ändring av lagen om Keva, 1.7.2020
513/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Keva, 1.7.2020
512/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av konsumentskyddslagen, 1.7.2020
511/2020 Suomeksi På svenska
IV tilläggsbudgeten för 2020 , 1.7.2020
510/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om stöd för gipsbehandling av jordbruksmark åren 2020–2025, 30.6.2020
509/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporärt kostnadsstöd för företag, 30.6.2020
508/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporärt kostnadsstöd för företag, 30.6.2020
507/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen, 30.6.2020
506/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor, 30.6.2020
505/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 30.6.2020
504/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av lagen om arbetslöshetskassor, 30.6.2020
503/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 30.6.2020
502/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 30.6.2020
501/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 30.6.2020
500/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag, 30.6.2020
499/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal, 30.6.2020
498/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av arbetsavtalslagen, 30.6.2020
497/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 2 a kap 13 § och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 30.6.2020
496/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 30.6.2020
495/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 2 och 8 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 30.6.2020
494/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 kap. 4 b och 4 c § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 30.6.2020
493/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 30.6.2020
492/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 30.6.2020
491/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 och 4 a § i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti, 30.6.2020
490/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan, 29.6.2020
489/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 7 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken, 29.6.2020
488/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om plantmaterial, 29.6.2020
487/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av utlänningslagen, 29.6.2020
486/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen, 26.6.2020
485/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 och 5 e § i lagen om skattetillägg och förseningsränta, 26.6.2020
484/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om skatteuppbörd, 26.6.2020
483/2020 Suomeksi På svenska
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor, 26.6.2020
482/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om temporär ändring av 6 § i Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang, 25.6.2020
481/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Barnens rättigheter och barnskyddsarbetet i Finland – Mannerheims Barnskyddsförbund 100 år, 25.6.2020
480/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Väinö Linna 100 år, 25.6.2020
479/2020 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering, 24.6.2020
478/2020 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om titlar, 23.6.2020
477/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, 22.6.2020
476/2020 Suomeksi På svenska
Riksdagens beslut om ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån, 22.6.2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.