Elektronisk författningssamling: 2020

675/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, 1.10.2020
674/2020 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer 2020, 1.10.2020
673/2020 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av 3 § i och bilagan till inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer 2020, 1.10.2020
672/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga I, II, V och VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och i den tekniska koden för kväveoxider som anknyter till konventionen, 30.9.2020
671/2020 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel, 29.9.2020
670/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer, 29.9.2020
669/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statsunderstöd för projekt som gäller hantering av vattnet i städerna och minskning av skadliga ämnen i det åren 2020‒2025, 28.9.2020
668/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för allmänt understöd till fiskeriområdena, 28.9.2020
667/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som betalas för specialiseringsutbildning vid universitet för yrkesutbildade personer inom socialvården år 2020, 28.9.2020
666/2020 Suomeksi På svenska
Lag om genomförande av vissa bestämmelser om uppehållsrätt i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, 22.9.2020
665/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt, 21.9.2020
664/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret, 21.9.2020
663/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet, 18.9.2020
662/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om självdeklarationens innehåll, giltighet och det förfarande genom vilket självdeklarationens tillförlitlighet verifieras, 16.9.2020
661/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen med Polen om viseringsfrihet, 15.9.2020
660/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 15.9.2020
659/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 3 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetsområdena för regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet, 15.9.2020
658/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7 § och bilaga 1 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur, 14.9.2020
657/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2020–2026 för projekt om återvinning av näringsämnen och energieffektivitet vid rening av avloppsvatten, 14.9.2020
656/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 8.9.2020
655/2020 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa förvaltnings- och tillsynsuppgifter avseende behörighetskrav och yrkesutövning för yrkesutbildade personer inom socialvården, 7.9.2020
654/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga, 7.9.2020
653/2020 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 1 § i handels- och industriministeriets förordning om kraftverks apparatur för egen förbrukning, 3.9.2020
652/2020 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet, 31.8.2020
651/2020 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen, 31.8.2020
650/2020 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer 2020–2022, 31.8.2020
649/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kemikaliedelegationen, 31.8.2020
648/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, 31.8.2020
647/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär kompensation som beviljas för sjukvårdsdistriktens kostnader och underskott till följd av covid-19-epidemin, 31.8.2020
646/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 29 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet, 31.8.2020
645/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade, 31.8.2020
644/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädesblandningar, 27.8.2020
643/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktåret 2020‒2021, 27.8.2020
642/2020 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering, 27.8.2020
641/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om temporär ändring av Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2020, 26.8.2020
640/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen, 26.8.2020
639/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagorna till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika, 26.8.2020
638/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen, 26.8.2020
637/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Indonesien om befrielse från krav på visum för innehavare av diplomatpass eller tjänstepass, 26.8.2020
636/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 27 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden, 25.8.2020
635/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 och 93 § i naturgasmarknadslagen, 25.8.2020
634/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om Energimyndigheten, 25.8.2020
633/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden, 25.8.2020
632/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, 25.8.2020
631/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 § i lagen om nationella studie- och examensregister, 25.8.2020
630/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, 25.8.2020
629/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande, 25.8.2020
628/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 37 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten, 25.8.2020
627/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i lagen om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet, 25.8.2020
626/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 § i lagen om identitetskort, 25.8.2020
625/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten, 25.8.2020
624/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi, 25.8.2020
623/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 25 och 37 § i säkerhetsutredningslagen, 25.8.2020
622/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 25.8.2020
621/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Migrationsverket, 25.8.2020
620/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av utlänningslagen, 25.8.2020
619/2020 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 48 § i medborgarskapslagen, 25.8.2020
618/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om främjande av integration, 25.8.2020
617/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter, 25.8.2020
616/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel, 25.8.2020
615/2020 Suomeksi På svenska
Lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen, 25.8.2020
614/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär ändring av 1 och 2 § i förordningen om fritt bildningsarbete, 24.8.2020
613/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om studiestöd, 24.8.2020
612/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal, 24.8.2020
611/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statstjänstemannaförordningen, 24.8.2020
610/2020 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om verkställandet av beskattningen på Åland för skatter som betalas till landskapet Åland och kommunerna på Åland, 24.8.2020
609/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln, 24.8.2020
608/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet, 24.8.2020
607/2020 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Moçambique om Finlands stöd till programmet for undervisningssektorn, 17.8.2020
606/2020 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om polisens uniform, 17.8.2020
605/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av forskning i socialt arbete på universitetsnivå, 17.8.2020
604/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi, 13.8.2020
603/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Ryssland om underlättande av civil flygpersonals inresa, 10.8.2020
602/2020 Suomeksi På svenska
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet, 10.8.2020
601/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna, 7.8.2020
600/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet, 30.7.2020
599/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, 30.7.2020
598/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, 30.7.2020
597/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, 30.7.2020
596/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, 30.7.2020
595/2020 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings - och kulturministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar, 28.7.2020
594/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 26 § i och bilagan till statsrådets förordning om examina och specialiseringsutbildningar vid universitet, 28.7.2020
593/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om temporärt understöd till företag inom primär jordbruksproduktion, 28.7.2020
592/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om temporärt understöd till företag på landsbygden, 28.7.2020
591/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om överenskommelsen om ändring av stycke 14 i bilagan till den 11 februari 2004 mellan Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige ingångna överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken, 28.7.2020
590/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av biavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part, 24.7.2020
589/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part, 24.7.2020
588/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, 24.7.2020
587/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018–2021, 23.7.2020
586/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2020–2021, 16.7.2020
585/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2020–2021, 16.7.2020
584/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om storleken på ersättningen för utbildning som krävs för begränsad förskrivningsrätt år 2020, 14.7.2020
583/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från får och getter som samlas in för att bevara den genetiska variationen hos lantraser, 14.7.2020
582/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar, 14.7.2020
581/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 b § i lagen om betalningsinstitut, 14.7.2020
580/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om transportservice, 14.7.2020
579/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 14.7.2020
578/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 19 § i lagen om tillhandahållande av tjänster, 14.7.2020
577/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 43 § i lagen om kombinerade resetjänster, 14.7.2020
576/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av räntelagen, 14.7.2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.