Elektronisk författningssamling: 2020

775/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden, 17.11.2020
774/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar, 17.11.2020
773/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av avfallsskattelagen, 17.11.2020
772/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tobaksaccis, 17.11.2020
771/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om accis på vissa dryckesförpackningar, 17.11.2020
770/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker, 17.11.2020
769/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om punktskatt på läskedrycker, 17.11.2020
768/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, 17.11.2020
767/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen, 17.11.2020
766/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av punktskattelagen, 17.11.2020
765/2020 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om statens tjänsteutmärkelsetecken, 16.11.2020
764/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen, 16.11.2020
763/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagorna till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika, 16.11.2020
762/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, 16.11.2020
761/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § i statsrådets förordning statsrådets förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor, 13.11.2020
760/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2020, 12.11.2020
759/2020 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp vid anläggningar, 12.11.2020
758/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2020, 12.11.2020
757/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare, 11.11.2020
756/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafik- och patientskadenämnden, 9.11.2020
755/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken om främjande av och skydd för investeringar i relationerna mellan Finland och Slovakien, 9.11.2020
754/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagorna 1 och 2 till statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden, 9.11.2020
753/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 6 till statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen, 9.11.2020
752/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vissa tillåtna hamnar för landning av fiskfångster, 9.11.2020
751/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 19 § i statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk, 9.11.2020
750/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, 6.11.2020
749/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark, 4.11.2020
748/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av biologiska agenser, 4.11.2020
747/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser, 4.11.2020
746/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare, 4.11.2020
745/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen, 4.11.2020
744/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen, 4.11.2020
743/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare, 4.11.2020
742/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om Keva, 4.11.2020
741/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i vallagen, 4.11.2020
740/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog, 3.11.2020
739/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg, 3.11.2020
738/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om betalning av grundskyddsandelar, statsandelar och avgifter för komplettering av ersättningsansvaret enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, 3.11.2020
737/2020 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av 2 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten, 3.11.2020
736/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om temporärt understöd till företag inom primär jordbruksproduktion, 3.11.2020
735/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2020, transportbidrag för mjölk för 2019 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2020, 3.11.2020
734/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen, 3.11.2020
733/2020 Suomeksi På svenska
Lag om utrustande av byggnader med laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter samt system för automation och styrning, 3.11.2020
732/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av naturvårdslagen, 3.11.2020
731/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel, 3.11.2020
730/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton, 30.10.2020
729/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården, 30.10.2020
728/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, 30.10.2020
727/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar, 30.10.2020
726/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av utsökningsbalken, 30.10.2020
725/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin, 30.10.2020
724/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 30.10.2020
723/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om arbetslöshetskassor, 30.10.2020
722/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor, 30.10.2020
721/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen, 30.10.2020
720/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar, 30.10.2020
719/2020 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om den blankett som ska användas vid anmälan enligt 25 § 4 mom. i skjutvapenlagen, 30.10.2020
718/2020 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om krav på energiprestanda för vissa installationssystem i byggnader, 28.10.2020
717/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2021, 26.10.2020
716/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionsindex för år 2021, 26.10.2020
715/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lönekoefficient för år 2021, 26.10.2020
714/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort, 26.10.2020
713/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om enheterna inom Skatteförvaltningen, 26.10.2020
712/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 och 20 § i lagen om kosmetiska produkter, 26.10.2020
711/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kemikalielagen, 26.10.2020
710/2020 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagarna om lätta bilar, 26.10.2020
709/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet med Sri Lanka om luftfart, 26.10.2020
708/2020 Suomeksi På svenska
Riksdagens beslut om temporär ändring av riksdagens arbetsordning, 22.10.2020
707/2020 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer, 21.10.2020
706/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Rumänien om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar, 21.10.2020
705/2020 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 5 § i arbets- och näringsministeriets förordning om rymdverksamhet, 21.10.2020
704/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården, 20.10.2020
703/2020 Suomeksi På svenska
VI tilläggsbudgeten för 2020 , 20.10.2020
702/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 19.10.2020
701/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen, 19.10.2020
700/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster, 19.10.2020
699/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen, 19.10.2020
698/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen, 19.10.2020
697/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet, 19.10.2020
696/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av rubriken för och 1 § i statsrådets förordning om den andel av Veikkaus Ab:s avkastning som ska användas för främjande av hästuppfödning och hästsport, 19.10.2020
695/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare, 15.10.2020
694/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om informationsinnehåll och tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnandet av kommuners ekonomiska uppgifter för räkenskapsperioden 2021, 15.10.2020
693/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2020–2021, 15.10.2020
692/2020 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning, 12.10.2020
691/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisningen avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2020, 12.10.2020
690/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om delegationen för teckenspråksärenden, 12.10.2020
689/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen, 12.10.2020
688/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd, 12.10.2020
687/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär epidemiersättning, 12.10.2020
686/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, 9.10.2020
685/2020 Suomeksi På svenska
Tullens arbetsordning, 8.10.2020
684/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om beviljande av statsunderstöd för fullgörande av Finlands klimatpanels uppgifter, 6.10.2020
683/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram, 6.10.2020
682/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp, 6.10.2020
681/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om upphävande av 2 § i finansministeriets förordning om produktion av vissa av förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster, 6.10.2020
680/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation, 5.10.2020
679/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av journalistiskt innehåll 2020, 5.10.2020
678/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 36 b § i lagen om statsandel för kommunal basservice, 5.10.2020
677/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin, 2.10.2020
676/2020 Suomeksi På svenska
V tilläggsbudgeten för 2020 , 2.10.2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.