Elektronisk författningssamling: 2020

875/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 130 och 131 § i beredskapslagen, 1.12.2020
874/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation, 1.12.2020
873/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om kandidaters valfinansiering, 1.12.2020
872/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 e § i partilagen, 1.12.2020
871/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 28 § i lagen om sammankomster, 1.12.2020
870/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 58 och 59 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten, 1.12.2020
869/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 25 § i dataskyddslagen, 1.12.2020
868/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i teckenspråkslagen, 1.12.2020
867/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet, 1.12.2020
866/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 19 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet, 1.12.2020
865/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder, 1.12.2020
864/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 26 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål, 1.12.2020
863/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 35 och 37 § i lagen om verkställighet av kombinationsstraff, 1.12.2020
862/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om verkställighet av samhällspåföljder, 1.12.2020
861/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 kap. i fängelselagen, 1.12.2020
860/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 kap. 64 § i tvångsmedelslagen, 1.12.2020
859/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 § i viteslagen, 1.12.2020
858/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda, 1.12.2020
857/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet, 1.12.2020
856/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 31 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral, 1.12.2020
855/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 och 13 § i lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, 1.12.2020
854/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av förvaltningslagen, 1.12.2020
853/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 33 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 1.12.2020
852/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av sametingslagen, 1.12.2020
851/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 26 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd, 1.12.2020
850/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 och 13 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt, 1.12.2020
849/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 26 § i rättshjälpslagen, 1.12.2020
848/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna, 1.12.2020
847/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar, 1.12.2020
846/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång, 1.12.2020
845/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar, 1.12.2020
844/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 37 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen, 1.12.2020
843/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 § i lagen om domstolsavgifter, 1.12.2020
842/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 och 23 kap. i domstolslagen, 1.12.2020
841/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas för arvs- och gåvobeskattningen, 30.11.2020
840/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift, 30.11.2020
839/2020 Suomeksi På svenska
Lag om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021, 30.11.2020
838/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som understöds, 30.11.2020
837/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M330 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), 30.11.2020
836/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen för år 2020 av inkomster som erhållits av renskötsel, 30.11.2020
835/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avgifter för studerandehälsovården för högskolestuderande, 30.11.2020
834/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om överrensstämmelse med kraven för aerosoler, 30.11.2020
833/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt, 30.11.2020
832/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skydd av får, 30.11.2020
831/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2021, 30.11.2020
830/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppen för ersättningar enligt lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor, 30.11.2020
829/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2021, 30.11.2020
828/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning, 30.11.2020
827/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2021, 26.11.2020
826/2020 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning, 26.11.2020
825/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, 25.11.2020
824/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om att meddela förbehållen beslutsrätt gällande befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt, 24.11.2020
823/2020 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets beslut om ändring av 11 § i justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen, 24.11.2020
822/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar, 24.11.2020
821/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på järv som sker med stöd av dispens under jaktåret 2020–2021, 23.11.2020
820/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2021, 23.11.2020
819/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2021, 23.11.2020
818/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 5 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet, 23.11.2020
817/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om finansministeriet, 23.11.2020
816/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om Delegationen för försvarsutbildning, 23.11.2020
815/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, 20.11.2020
814/2020 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om ändring 2 och 10 § av miljöministeriets förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer, 19.11.2020
813/2020 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2021, 19.11.2020
812/2020 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring för Nationalgalleriets beslut om utförseltillstånd 2021, 19.11.2020
811/2020 Suomeksi På svenska
Satteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter, 18.11.2020
810/2020 Suomeksi På svenska
Utsökningsverkets arbetsordning, 18.11.2020
809/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2021, 18.11.2020
808/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2021, 18.11.2020
807/2020 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av 4 och 6 a § i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner, 18.11.2020
806/2020 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen, 18.11.2020
805/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändringar i IBC-koden och IMSBC-koden som anknyter till bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i IBC-koden och BCH-koden som anknyter till bilaga II i 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, 18.11.2020
804/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om Energimyndigheten, 18.11.2020
803/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biobrännolja, 18.11.2020
802/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport, 18.11.2020
801/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport, 18.11.2020
800/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet, 18.11.2020
799/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster, 18.11.2020
798/2020 Suomeksi På svenska
Riksdagens beslut om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för NAB-arrangemanget och för ett lån till Internationella valutafonden, 17.11.2020
797/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar, 17.11.2020
796/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 29 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter, 17.11.2020
795/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 17.11.2020
794/2020 Suomeksi På svenska
Lag om överrensstämmelse med kraven för aerosoler, 17.11.2020
793/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 och 16 a § i lagen om bostadsrättsbostäder, 17.11.2020
792/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 a § i aravabegränsningslagen, 17.11.2020
791/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 a § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, 17.11.2020
790/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om hyra av bostadslägenhet, 17.11.2020
789/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 kap. i lagen om bostadsaktiebolag, 17.11.2020
788/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 39 och 40 § i lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter, 17.11.2020
787/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av energieffektivitetslagen, 17.11.2020
786/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta, 17.11.2020
785/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd, 17.11.2020
784/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av mervärdesskattelagen, 17.11.2020
783/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ, 17.11.2020
782/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om beskattningsförfarande, 17.11.2020
781/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd, 17.11.2020
780/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna, 17.11.2020
779/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 och 65 a § i fordonslagen, 17.11.2020
778/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 35 § i fordonsskattelagen, 17.11.2020
777/2020 Suomeksi På svenska
Bilskattelag, 17.11.2020
776/2020 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 6 och 7 § i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden och om upphävande av en lag om ändring av 7 § i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden, 17.11.2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.