Elektronisk författningssamling: 2020

975/2020 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets frekvensförvaltningsprestationer, 15.12.2020
974/2020 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagan till kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport, 15.12.2020
973/2020 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets prestationer som gäller elektronisk kommunikation, 15.12.2020
972/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt, 15.12.2020
971/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets ministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret, 15.12.2020
970/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer, 15.12.2020
969/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om avgifter år 2021 för prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, 15.12.2020
968/2020 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen, 15.12.2020
967/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen, 15.12.2020
966/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av gruvlagen, 15.12.2020
965/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 § i säkerhetsutredningslagen, 15.12.2020
964/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kärnenergilagen, 15.12.2020
963/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag, 15.12.2020
962/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av tullagen, 15.12.2020
961/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen, 15.12.2020
960/2020 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen, 15.12.2020
959/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor, 15.12.2020
958/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen, 15.12.2020
957/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Rättsregistercentralen, 15.12.2020
956/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 15.12.2020
955/2020 Suomeksi På svenska
Lag om justitieförvaltningens nationella informationsresurs, 15.12.2020
954/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens arbetsordning , 14.12.2020
953/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om stöd för iståndsättning och vård av vårdbiotoper åren 2020–2025, 14.12.2020
952/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd, 14.12.2020
951/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om betalning år 2021 av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän, 14.12.2020
950/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om rehabilitering för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor år 2021, 14.12.2020
949/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal, 14.12.2020
948/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet, 14.12.2020
947/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål, 14.12.2020
946/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål, 14.12.2020
945/2020 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Nepal om ändring av överenskommelsen med Nepal om andra fasen i programmet för utbildningssektorn, 14.12.2020
944/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan, 14.12.2020
943/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 kap. 11 § och 32 § kap. 11 § i strafflagen, 11.12.2020
942/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, 11.12.2020
941/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, 10.12.2020
940/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2021, 10.12.2020
939/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning, 10.12.2020
938/2020 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Etiopien om den fjärde fasen i det samfundsbaserade programmet för vattensektorn, 9.12.2020
937/2020 Suomeksi På svenska
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen för ortodoxa kyrkan, 9.12.2020
936/2020 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och bildprogramsnämnden 2021, 9.12.2020
935/2020 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under åren 2021–2022, 8.12.2020
934/2020 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i försvarsministeriets förordning om temporär ändring av försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten, 8.12.2020
933/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 8.12.2020
932/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 13 kap. 13 b § i lagen om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal, 8.12.2020
931/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss, 8.12.2020
930/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten, 8.12.2020
929/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om anmälningar som gäller prisrapporter för vissa jordbruksprodukter, 8.12.2020
928/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av pensioner till evangelisk-lutherska kyrkans, Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks personal och om ersättning för kostnader till Keva, 8.12.2020
927/2020 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet, 7.12.2020
926/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av en engångsersättning som betalas i stället för en fortlöpande ersättning från patientförsäkringen på grund av en personskada, 7.12.2020
925/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av en engångsersättning som betalas i stället för en fortlöpande ersättning från trafikförsäkringen på grund av en personskada, 7.12.2020
924/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 6/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF), 7.12.2020
923/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2020, 7.12.2020
922/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare, 7.12.2020
921/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om styrkande av statstjänstemäns sjukdom vid misstanke om coronavirusinfektion, 7.12.2020
920/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, 4.12.2020
919/2020 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff, 3.12.2020
918/2020 Suomeksi På svenska
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2021, 3.12.2020
917/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 53 § i lagen om allmänt bostadsbidrag, 3.12.2020
916/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 3.12.2020
915/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor, 3.12.2020
914/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 3.12.2020
913/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utsläppshandel, 3.12.2020
912/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål, 3.12.2020
911/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland, 3.12.2020
910/2020 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst åren 2024–2026, 2.12.2020
909/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen, 2.12.2020
908/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen, 2.12.2020
907/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 kap. 19 § i vattenlagen, 2.12.2020
906/2020 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av miljöskyddslagen, 2.12.2020
905/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av miljöskyddslagen, 2.12.2020
904/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i partilagen, 2.12.2020
903/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten, 2.12.2020
902/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av dataskyddslagen, 2.12.2020
901/2020 Suomeksi På svenska
Lag om protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, 2.12.2020
900/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter, 2.12.2020
899/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av tvångsmedelslagen, 2.12.2020
898/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet, 2.12.2020
897/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial, 2.12.2020
896/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 kap. 2 § i strafflagen, 2.12.2020
895/2020 Suomeksi På svenska
Lag om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen, 2.12.2020
894/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om statsrådet, 2.12.2020
893/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om stödmottagarspecifika uppgifter som elnätsinnehavare, elproducenter, innehavare av skattefritt ellager och vidareöverlåtare av elström ska lämna, 1.12.2020
892/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas vid registrering av punktskatteskyldighet, 1.12.2020
891/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter för statistik till Europeiska kommissionen om tobaksprodukter som frisläppts för konsumtion, 1.12.2020
890/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet, 1.12.2020
889/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om rättelse av fel i en skattedeklaration, 1.12.2020
888/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i punktskattedeklarationen av skatter på eget initiativ, 1.12.2020
887/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker, 1.12.2020
886/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen, 1.12.2020
885/2020 Suomeksi På svenska
VII tilläggsbudgeten för 2020 , 1.12.2020
884/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice, 1.12.2020
883/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av kommunallagen, 1.12.2020
882/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare, 1.12.2020
881/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 41 § i kreditupplysningslagen, 1.12.2020
880/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 och 16 § i lagen om parkeringsövervakning, 1.12.2020
879/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om överlastavgift, 1.12.2020
878/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av adoptionslagen, 1.12.2020
877/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 kap. 2 a § i ärvdabalken, 1.12.2020
876/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning, 1.12.2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.