Elektronisk författningssamling: 2020

1075/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, 23.12.2020
1074/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 124 och 124 b § i inkomstskattelagen, 23.12.2020
1073/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning, 23.12.2020
1072/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 § i lagen om beskattningsförfarande, 23.12.2020
1071/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av inkomstskattelagen, 23.12.2020
1070/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kommunstrukturlagen, 23.12.2020
1069/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar, 23.12.2020
1068/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 22.12.2020
1067/2020 Suomeksi På svenska
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet, 22.12.2020
1066/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i statsrådets förordning om stödjande av sjötransport, 22.12.2020
1065/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport, 22.12.2020
1064/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om foder för särskilda näringsbehov, 22.12.2020
1063/2020 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer, 22.12.2020
1062/2020 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer, 22.12.2020
1061/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 28 § i statstjänstemannaförordningen, 22.12.2020
1060/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen, 22.12.2020
1059/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare, 22.12.2020
1058/2020 Suomeksi På svenska
Lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19, 22.12.2020
1057/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en skattedeklaration, 22.12.2020
1056/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen, 22.12.2020
1055/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om ersättning för utbildning, 22.12.2020
1054/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen, 22.12.2020
1053/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde ska vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna, 22.12.2020
1052/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken, 22.12.2020
1051/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister, 22.12.2020
1050/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, 22.12.2020
1049/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 256 och 257 § i lagen om transportservice, 22.12.2020
1048/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning, 22.12.2020
1047/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik, 22.12.2020
1046/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning, 22.12.2020
1045/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om studiestöd, 22.12.2020
1044/2020 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för PE-rör avsedda för vatten- och avloppsinstallationer i byggnader, 22.12.2020
1043/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 § i fordonslagen, 22.12.2020
1042/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter, 22.12.2020
1041/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av körkortslagen, 22.12.2020
1040/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av vägtrafiklagen, 22.12.2020
1039/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av kärnenergiförordningen, 21.12.2020
1038/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om ändring av 2 § i statsrådets beslut om häradsindelningen, 21.12.2020
1037/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ, 21.12.2020
1036/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om skattegranskning vid bilbeskattning, 21.12.2020
1035/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer, 21.12.2020
1034/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket, 21.12.2020
1033/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, 21.12.2020
1032/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen, 21.12.2020
1031/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen, 21.12.2020
1030/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av skatter som betalats för skatteåret 2020 innan beskattningen har slutförts, 21.12.2020
1029/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2021 till de enskilda kommunerna, 21.12.2020
1028/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i och bilagan till statsrådets förordning om temporärt kostnadsstöd för företag, 18.12.2020
1027/2020 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av överenskommelsen med Etiopien om tekniskt stöd för kvalitetsförbättringsprogrammet för ökad jämlikhet inom undervisningssektorn, 18.12.2020
1026/2020 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Etiopien om ändring av den tredje fasen i det samfundsbaserade programmet för vattensektorn, 18.12.2020
1025/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli, 18.12.2020
1024/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet, 18.12.2020
1023/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin, 18.12.2020
1022/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen, 18.12.2020
1021/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i elmarknadslagen, 18.12.2020
1020/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät, 18.12.2020
1019/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statliga affärsverk, 18.12.2020
1018/2020 Suomeksi På svenska
Lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter, 18.12.2020
1017/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av att Europeiska stabilitetsmekanismens tidsbegränsade korrigering av fördelningsnyckeln för grundkapitalet som gäller för Republiken Slovakien upphör, 18.12.2020
1016/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om anteckningsskyldighet, anteckningar och förvaring av verifikationer i bilbeskattningen, 18.12.2020
1015/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i bilskattedeklarationen, 18.12.2020
1014/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om återkallande av bilskattedeklaration, 18.12.2020
1013/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer, 18.12.2020
1012/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer, 18.12.2020
1011/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av bilagan till finansministeriets förordning om Statskontorets avgiftsbelagda prestationer, 18.12.2020
1010/2020 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av 2 a och 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen, 17.12.2020
1009/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring, 17.12.2020
1008/2020 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer, 17.12.2020
1007/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas om skattefri användning av fordon och när fordonsöverlåtarens skattefria användning upphör, 17.12.2020
1006/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i anmälan om ibruktagande av fordon, 17.12.2020
1005/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om körjournal över användning av fordon, 17.12.2020
1004/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om registreringstillstånd för fordon, 17.12.2020
1003/2020 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer, 17.12.2020
1002/2020 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina, 17.12.2020
1001/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om anmälningsskyldighet i bilbeskattningen när ett tidsbundet hyresavtal ändras, 16.12.2020
1000/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagorna till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner, 16.12.2020
999/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om ersättning för utbildning, 16.12.2020
998/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 16.12.2020
997/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift, 16.12.2020
996/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift år 2021, 16.12.2020
995/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp, 16.12.2020
994/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 16.12.2020
993/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter, 16.12.2020
992/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av folkhälsolagen, 16.12.2020
991/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 103 § i folkpensionslagen, 16.12.2020
990/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare, 16.12.2020
989/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 36 § i lagen om garantipension, 16.12.2020
988/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om betalning av fronttillägg utomlands, 16.12.2020
987/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om frontmannapension, 16.12.2020
986/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 53 § i lagen om handikappförmåner, 16.12.2020
985/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet, 16.12.2020
984/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster år 2021, 16.12.2020
983/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, 16.12.2020
982/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas vid registrering som bilskatteombud i bilbeskattningen, 15.12.2020
981/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i ansökan om förlängning av maximitiden för skattefri användning i vissa fall, 15.12.2020
980/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i ansökan för utredning av en persons vanliga vistelseort, 15.12.2020
979/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i ansökan om återbäring vid utförsel, 15.12.2020
978/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i yrkande om skatt som fastställs på basis av användningen av fordonet, 15.12.2020
977/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i ansökan om återbäring av skatt på fordon som avses i 11, 23, 24 och 25 § i bilskattelagen, 15.12.2020
976/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i ansökan om återbäring av skatt på grund av skada, 15.12.2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.