Elektronisk författningssamling: 2020

75/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om villkoren för låneavtal mellan insättningsgarantifonden och inlåningsbankerna, 18.2.2020
74/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet med Mexiko om luftfart, 18.2.2020
73/2020 Suomeksi På svenska
Helsingfors valkretsnämnds kungörelse om resultatet av valet av finländska ledamöter till Europaparlamentet, 17.2.2020
72/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn, 17.2.2020
71/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen, 17.2.2020
70/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om allmänna förutsättningar för tillståndsprövning för export av försvarsmateriel, 17.2.2020
69/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar, 14.2.2020
68/2020 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om penninginsamlingar, 11.2.2020
67/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus, 11.2.2020
66/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagorna till överenskommelsen mellan Finlands kommunikationsministerium och Rysslands transportministerium om direkt internationell järnvägstrafik, 11.2.2020
65/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet, 10.2.2020
64/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 16 a § i jaktförordningen, 10.2.2020
63/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av att Europeiska stabilitetsmekanismens tidsbegränsade korrigering av fördelningsnyckeln för grundkapitalet som gäller för Malta upphör, 7.2.2020
62/2020 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av 15 § i inrikesministeriets förordning om polisens uniform, 5.2.2020
61/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser, 5.2.2020
60/2020 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi, 4.2.2020
59/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om beviljande av transporttillstånd för internationell vägtrafik, 4.2.2020
58/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands, 4.2.2020
57/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension, 4.2.2020
56/2020 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om polisförvaltningen i landskapet Åland, 31.1.2020
55/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild allmänläkarutbildning, 31.1.2020
54/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av 4 § i finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Universiteten och samhället – Åbo universitet 100 år, 31.1.2020
53/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, 31.1.2020
52/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 5 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav för legitimation av veterinärer som har avlagt veterinärmedicinsk examen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 30.1.2020
51/2020 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer, 30.1.2020
50/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet med Bahrain om luftfart, 28.1.2020
49/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet mellan Finland, Lettland, Norge, Polen, Sverige och Ryssland om inrättandet av ett sekretariat för den nordliga dimensionens kulturpartnerskap, 27.1.2020
48/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare, 27.1.2020
47/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel, 27.1.2020
46/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 5 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler, 27.1.2020
45/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det multilaterala avtalet M313 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), 24.1.2020
44/2020 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, 24.1.2020
43/2020 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn, 23.1.2020
42/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om statlig ersättning för medicinska sakkunnigutlåtanden, 22.1.2020
41/2020 Suomeksi På svenska
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen för ortodoxa kyrkan, 21.1.2020
40/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Universiteten och samhället – Åbo universitet 100 år, 21.1.2020
39/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter, 21.1.2020
38/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar, 21.1.2020
37/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt om ikraftträdande av lagen om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och av lagen om ändring av 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket, 21.1.2020
36/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor, 21.1.2020
35/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän, 21.1.2020
34/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av statstjänstemannalagen, 21.1.2020
33/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 23 § i lagen om regionförvaltningsverken, 21.1.2020
32/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 kap. 1 § och 2 § i lagen om handel med finansiella instrument, 21.1.2020
31/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 kap. 4 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, 21.1.2020
30/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 kap. 8 och 9 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 21.1.2020
29/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet, 21.1.2020
28/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 kap. 6 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet, 21.1.2020
27/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 kap. 3 § i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag, 21.1.2020
26/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 kap. 2 § och 17 kap. 3 § i kreditinstitutslagen, 21.1.2020
25/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 kap. 2 § och 11 kap. 24 § i lagen om investeringstjänster, 21.1.2020
24/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen, 21.1.2020
23/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om betalningsinstitut, 21.1.2020
22/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift, 21.1.2020
21/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 73 § i lagen om Finansinspektionen, 21.1.2020
20/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet, 21.1.2020
19/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 33 och 33 c § i lagen om Finlands Banks tjänstemän, 21.1.2020
18/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 och 28 § i lagen om Finlands Bank, 21.1.2020
17/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 e § i lagen om fastighetsfonder, 21.1.2020
16/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av statistiklagen, 21.1.2020
15/2020 Suomeksi På svenska
Lag om det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan, 20.1.2020
14/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2020, 20.1.2020
13/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården åren 2020–2023, 20.1.2020
12/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd, 20.1.2020
11/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2020, 20.1.2020
10/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2020, 20.1.2020
9/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2020, 20.1.2020
8/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2020, 20.1.2020
7/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statsunderstöd för effektivisering av kommunernas verksamhet och för en reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet, 20.1.2020
6/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten för åren 2020–2023, 17.1.2020
5/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster, 17.1.2020
4/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Masku kommun och Nousis kommun, 13.1.2020
3/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 16 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande, 10.1.2020
2/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning, 10.1.2020
1/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen, 9.1.2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.