Elektronisk författningssamling: 2020

275/2020 Suomeksi På svenska
Lag om bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet, 22.4.2020
274/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter, 21.4.2020
273/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, 21.4.2020
272/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen, 21.4.2020
271/2020 Suomeksi På svenska
Lag om biavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part, 21.4.2020
270/2020 Suomeksi På svenska
Lag om luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part, 21.4.2020
269/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker, 21.4.2020
268/2020 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 36 § i arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning, 20.4.2020
267/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 101 § i luftfartslagen, 20.4.2020
266/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av säkerhetsutredningslagen, 20.4.2020
265/2020 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om ändring av bilaga I och II till miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, 20.4.2020
264/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om viltförvaltningen, 20.4.2020
263/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 2 till statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt, 20.4.2020
262/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 43 b § i lagen om studiestöd, 20.4.2020
261/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 b § i lagen om moderskapsunderstöd, 20.4.2020
260/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för företagare, 20.4.2020
259/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 § i lagen om alterneringsledighet, 20.4.2020
258/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 72 och 80 § i lagen om försäkringsdistribution, 20.4.2020
257/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av försäkringsbolagslagen, 20.4.2020
256/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 kap. 10 § i lagen om försäkringsföreningar, 20.4.2020
255/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 165 c § i lagen om försäkringskassor, 20.4.2020
254/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 20.4.2020
253/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 20.4.2020
252/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare, 20.4.2020
251/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst, 20.4.2020
250/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 22 e § i militärunderstödslagen, 20.4.2020
249/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen, 20.4.2020
248/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner, 20.4.2020
247/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, 20.4.2020
246/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare, 20.4.2020
245/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 § i lagen om Trafikförsäkringscentralen, 20.4.2020
244/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen, 20.4.2020
243/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 b § i barnbidragslagen, 20.4.2020
242/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 42 och 49 § i lagen om allmänt bostadsbidrag, 20.4.2020
241/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 45 och 48 § i lagen om handikappförmåner, 20.4.2020
240/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare, 20.4.2020
239/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag, 20.4.2020
238/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 20.4.2020
237/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom, 20.4.2020
236/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag, 20.4.2020
235/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 32 § i lagen om garantipension, 20.4.2020
234/2020 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 20 § i lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen, 20.4.2020
233/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen, 20.4.2020
232/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn, 20.4.2020
231/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 59 och 64 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, 20.4.2020
230/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 43 och 50 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare, 20.4.2020
229/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen, 20.4.2020
228/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsförmåner, 20.4.2020
227/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av folkpensionslagen, 20.4.2020
226/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn, 20.4.2020
225/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 22 § i lagen om pensionsstöd, 20.4.2020
224/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser, 20.4.2020
223/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 38 § i lagen om underhållsstöd, 20.4.2020
222/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om gödselfabrikat, 17.4.2020
221/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär ändring av 18 § i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 17.4.2020
220/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 4/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF), 17.4.2020
219/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M327 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), 17.4.2020
218/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M326 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), 17.4.2020
217/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av en statsrådsförordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen och av en statsrådsförordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen, 15.4.2020
216/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om arbetslöshetskassor, 15.4.2020
215/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 15.4.2020
214/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 15.4.2020
213/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om protokollet enligt 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige, 14.4.2020
212/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om utlänningars rätt att arbeta i uppgifter som är nödvändiga för försörjningsberedskapen eller arbetsmarknadens funktion, 9.4.2020
211/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete, 9.4.2020
210/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal, 9.4.2020
209/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning, 9.4.2020
208/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av utlänningslagen, 9.4.2020
207/2020 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om Utsökningsverkets verksamhetsställen och deras uppgifter, 9.4.2020
206/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om sjömanspensioner, 9.4.2020
205/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare, 9.4.2020
204/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2019–2020, 9.4.2020
203/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli, 9.4.2020
202/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser inom frekvensområdet 25,1–27,5 gigahertz, 9.4.2020
201/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan, 9.4.2020
200/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär ändring av 1 och 2 § i förordningen om fritt bildningsarbete, 9.4.2020
199/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare, 9.4.2020
198/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 2020 års fisketillstånd som grundar sig på avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag, 9.4.2020
197/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården, 9.4.2020
196/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner, 9.4.2020
195/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär sänkning under år 2020 av försäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare, 9.4.2020
194/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff, 9.4.2020
193/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor, 8.4.2020
192/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 8.4.2020
191/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning, 7.4.2020
190/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen, 7.4.2020
189/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål, 6.4.2020
188/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring, 6.4.2020
187/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring, 6.4.2020
186/2020 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om temporär ändring av försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten, 6.4.2020
185/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk, 6.4.2020
184/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om tidsbestämt understöd för kostnaderna för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling, 6.4.2020
183/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 2/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF), 3.4.2020
182/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M325 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), 3.4.2020
181/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF), 3.4.2020
180/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M324 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), 3.4.2020
179/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon, 3.4.2020
178/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet, 3.4.2020
177/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och fortsatt tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen, 2.4.2020
176/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen, 2.4.2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.